STATUTEN  Naam en zetel

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: 
HUURDERSBELANGENVERENIGING “HOEKSCHE WAARD WEST”.

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Oud-Beijerland.

Duur

Artikel 2.
De vereniging is opgericht op een oktober negentien honderd vier en zeventig (1-10-1974) onder de naam “Huurders Vereniging Oud Beijerland” en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het behartigen van de belangen der leden in aangelegenheden tussen hen en verhuurders.
2. Het geven van adviezen.
3. Het bevorderen van een behoorlijk onderhoud van de woningen, zowel door huurder als verhuurder.
4. Het bevorderen van al hetgeen in het belang van de huurders is.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. Het houden van vergaderingen.
2. Het onderhouden van contacten met de verhuurders, overheidsinstellingen en andere huurdersverenigingen.
3. Het onderhouden van contacten met de pers.
4. Samenwerking met verenigingen, die een overeenkomstig doel als in dit artikel beogen. 5. Alle wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Leden

Artikel 4.
De vereniging kent:
a. Gewone leden.
b. Ereleden.
c. Ondersteunende leden.
d. Leden van verdienste.
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 5.
Gewone leden zijn natuurlijke personen die huurder zijn van een woning in de gemeenten Oud- Beijerland en Korendijk en zij die woningzoekend zijn in een van die gemeenten en na aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog besluiten tot toelating.
Met inachtneming van het in artikel 18 bepaalde, kan ieder gewoon lid één stem uitbrengen in de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 6.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich tegenover de vereniging bijzonder en langdurig hebben verdienstelijk gemaakt en daartoe door een Algemene Ledenvergadering op een gemotiveerd voorstel van het bestuur of tenminste tien leden worden benoemd.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en hebben toegang tot de vergaderingen. Zij hebben alleen een adviserende stem. Zij treden verder in dezelfde rechten als gewone leden.

Artikel 7
Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse geldelijke bijdrage, waarvan het minimum door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Zij hebben alleen een adviserende stem.

Artikel 8.
Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die door hun prestaties aanspraak maken op de erkentelijkheid van de vereniging. Zij worden zodanig door het bestuur benoemd.
Zij hebben alleen een adviserende stem.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en hebben toegang tot de vergaderingen.

Artikel 9.
Men wordt gewoon lid van de vereniging doordat men na aanmelding als lid door het bestuur wordt toegelaten, een en ander zoals bij huishoudelijk reglement is bepaald.

Artikel 10.
Bij eventuele toelating dient het bestuur deze beslissing slechts aan de Algemene Ledenvergadering bekend te maken, indien de betrokkene zich, overeenkomstig de bij huishoudelijk reglement te bepalen regelen, op de Algemene Ledenvergadering beroept. De Algemene Ledenvergadering in hoogste instantie beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 11.
Toetredende gewone leden verplichten zich de statuten en de daarop steunende reglementen en besluiten stipt in acht te nemen.

Artikel 12.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Opzegging lidmaatschap door het lid

Artikel 13.
Het lidmaatschap eindigt door:

1. Opzegging door het lid.

  1. De schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient tenminste één maand voor het ingaan van een nieuw verenigingsjaar te geschieden bij het secretariaat van de vereniging. Dit dient de ontvangst van de opzegging binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
  2. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Overlijden.

Opzegging lidmaatschap namens de vereniging

Artikel 14.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd in de statuten of in het huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging tot gevolg hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen

Artikel 15.
1. Schorsing.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
2. Royement.
Elk lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet wegens ergerlijk gedrag en in het
algemeen wegens elke daad, die in strijd is met het doel van de vereniging of aan het bereiken van dat doel schade kan toebrengen. Het geschorste lid heeft het recht zich op de Algemene Ledenvergadering te beroepen en zich in deze vergadering te verantwoorden De Algemene Ledenvergadering beslist in de hoogste instantie.

Verplichtingen van de leden

Artikel 16.
De gewone leden zijn verplicht:
a. Tot het betalen van contributie.
b. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en van eventuele andere organen van de vereniging na te leven.
c. De belangen van de vereniging niet te schaden.
d. De overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

Artikel 17.
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met één en dertig december daaraanvolgend.

Algemene ledenvergadering

Artikel 18.
Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering) gehouden.
Een Algemene Ledenvergadering wordt bovendien gehouden indien op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, hun verlangen daartoe, met opgave van het te behandelen onderwerp, aan het bestuur kenbaar maakt.
Deze vergadering moet dan worden gehouden binnen vier weken na het indienen van dit verzoek.
Geeft het bestuur binnen veertien dagen na indiening van dit verzoek geen gevolg aan dit verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze leden zelf bevoegd tot oproeping van deze vergadering over te gaan.
De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met in acht neming van een termijn van tenminste 14 dagen.
De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vereniging statutair is gevestigd of in een plaats, bepaald door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Alle leden en alle ondersteunende leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
De wijze van besluitvorming van de ledenvergadering wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Bevoegdheden Algemene Ledenvergadering

Artikel 19.
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Bestuur, benoeming, schorsing, ontslag

Artikel 20.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal negen leden, die door de leden op de in artikel 18 bedoelde Algemene Ledenvergadering uit de leden worden gekozen bij meerderheid van stemmen.
De voorzitter wordt in die hoedanigheid aangesteld door de vergadering..
De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur is verplicht, hiertoe zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
Het bestuur is bevoegd, mits na verkregen machtiging van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen van de Algemene Ledenvergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, huren, verhuren of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 21.
De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het voltallige bestuur, of door de voorzitter tezamen met de secretaris of de voorzitter tezamen met de penningmeester.

Artikel 22.
De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van drie jaren.
Ieder jaar treedt één derde (1/3e) gedeelte van de bestuursleden af, volgens een op te stellen rooster. De afgetreden bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.
Elk lid van de vereniging heeft het recht een kandidaat te stellen. Deze kandidaatstelling alsmede nadere regelen betreffende verkiezing en aftreding worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
Het bestuur blijft bevoegd, ook al mochten een of meer bestuursleden ontbreken.

Bestuurstaak

Artikel.23.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat een tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen ervan af te wenden.
Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door haar worden benoemd.

Bestuursvergaderingen

Artikel 24.
Tenzij het bestuur anders bepaalt vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden eraan deelnemen.
Alle besluiten, daaronder begrepen die, genomen als in de in de vorige alinea omschreven zijn, worden genomen met meerderheid van stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Blanco stemmen zijn ongeldig.

Over elk onderwerp wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid anders wenst.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter, dat het bestuur een besluit heeft genomen, de juistheid daarvan betwist, wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 25.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van de gewone leden.
b. Bijdragen van ondersteunende leden.
c. Erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten.
Nalatenschappen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Rekening en verantwoording

Artikel 26.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur brengt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar op de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in artikel 18, zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
Bij gebreke daarvan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 27.
Een huishoudelijk reglement stelt vast alle nadere bepalingen, betrekking hebbende op het beheer van de geldmiddelen van de vereniging, wijze van stemmen, gevallen waarin en voorwaarden waarop ledenvergaderingen worden uitgeschreven, doch mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Wijziging van de statuten

Artikel 28.
Wijzing van de statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Ledenvergadering waar ten minste drie/vierde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste gehouden vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Het voorgaande in dit artikel is niet van toepassing indien ter Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen..
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot het doen verlijden van deze akte. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met in inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Artikel 29.
Tot ontbinding van de vereniging kan, behoudens het bepaalde in artikel 19 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek , slechts worden besloten door een Algemene Ledenvergadering waar ten minste van drie/vierde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding van de vereniging worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste gehouden vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Het voorgaande in dit artikel is niet van toepassing indien ter Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot ontbinding van de vereniging met algemene stemmen wordt genomen..
Bij de oproeping van de hiervoor in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

Artikel 30.
Wanneer tot ontbinding besloten is, benoemt de ledenvergadering een commissie tot liquidatie der zaken van de vereniging, die belast zal worden met de uitvoering van het genomen besluit.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doelen als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Slotbepaling

Artikel 31.
Ingeval van twijfel omtrent de strekking van enige bepaling uit de statuten of het huishoudelijk reglement beslist het bestuur, met dien verstande, dat het bestuur zijn beslissing op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter bekrachtiging zal voorleggen.