HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 1.
Het doel en de middelen om dit doel te bereiken zijn als omschreven in artikel 3 der statuten.

Van de leden

Artikel 2.
Tot het ressort van de vereniging behoren de woningen, welke zich bevinden in de gemeenten Oud-Beijerland en Korendijk.

Artikel 3.
Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. De verplichting tot het betalen van contributie gaat in op de 1e van de maand volgende op de maand waarin het lid wordt ingeschreven.

Artikel 4.
Ieder lid is verplicht van adresverandering onmiddellijk kennis te geven aan het bestuur.

Artikel 5.
Een lid, dat niet vóór 1 december zijn lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd bij het bestuur, blijft contributie verschuldigd voor het gehele daaropvolgende verenigingsjaar.

Artikel 6.
In de gevallen, genoemd in de artikelen 13 en 14 der statuten, is een lid contributieplichtig tot de maand waarin het lidmaatschap om de aldaar genoemde redenen beëindigd wordt.

Artikel 7.
Een lid, dat niet binnen drie maanden na de dag, waarop het door de penningmeester schriftelijk is aangemaand, aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, kan door het bestuur worden geroyeerd, onverminderd de rechten van de vereniging op de door het lid verschuldigde gelden.

Artikel 8.
Een lid, dat door het bestuur is geroyeerd, heeft recht op beroep op de Algemene Ledenvergadering. Deze beslist met drie/vierde der uitgebrachte stemmen.

Van het Bestuur

Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal 9 leden onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke laatsten het dagelijks bestuur vormen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10.
Jaarlijks brengt het bestuur tijdig ter kennis van de leden welke bestuursleden aftredend zijn.

Artikel 11.
Elk lid van de vereniging heeft recht een kandidaat te stellen, mits deze voldoet aan het gestelde in artikel 5 van de statuten.
De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de betrokken kandidaat dat hij de kandidatuur aanvaardt. Deze verklaring is voor een reglementair en herkiesbaar aftredend bestuurslid niet nodig. De naam van de kandidaat moet de secretaris hebben bereikt drie dagen voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, waarop de verkiezing plaats vindt.

Artikel 12.
De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

  • De voorzitter heeft de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, de reglementen en door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.

Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
Als hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken door hem worden medeondertekend.
De 2e voorzitter treedt bij afwezigheid van 1e voorzitter op als diens plaatsvervanger.

De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover deze niet is opgedragen aan de penningmeester. Hij houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Tevens beheert hij het archief hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten.

In de jaarvergadering brengt hij schriftelijk verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

Er wordt een naamlijst van alle bij de vereniging aangesloten leden bijgehouden. Van veranderingen in deze lijst stellen de bestuursleden de functionaris die deze lijst beheert zo spoedig mogelijk in kennis.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd. Tevens wordt gezorgd voor de aanwezigheid van presentielijsten op de ledenvergaderingen.

De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de contributies en andere inkomsten. Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging ten alle tijden aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen worden door hem niet gedaan, dan tegen behoorlijke kwijting.

Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels.

Op de gewone jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

Hij is gehouden de financiële controle commissie inzage te geven van van alle boeken en bescheiden, alsmede alle inlichtingen te verstrekken, welke genoemde commissie ter zake van zijn beheer van hem mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat ook voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

Artikel 13.

Aan de bestuursleden worden de volgende vergoedingen verstrekt:

  • Presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen, bijeenkomsten, seminars e.d., de vereniging respectievelijk volkshuisvesting betreffend.
  • Een vast maandelijks bedrag voor het gebruik van de privé telefoon en personal computer.
  • Een bedrag per kilometer of de gemaakte kosten van het openbaar vervoer voor in het belang van de vereniging respectievelijk volkshuisvesting gemaakte reizen.
  • Een bedrag voor het verzorgen van de notulen van een vergadering.
  • Voor alle uitgaven voor kantoorbehoeften, representatie e.d. gedaan in het belang van de vereniging respectievelijk volkshuisvesting.

Hiervoor zal een declaratieformulier met bewijsstukken dienen te worden overlegd.

Voor een door het bestuur gewenste wijziging van de geldende bedragen moet de instemming van de Algemene Ledenvergadering worden verkregen.

Artikel 14.
De bestuursleden bepalen in onderling overleg, welke taak ieder der bestuursleden zal vervullen.

Vergaderingen / Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 15.
De Algemene Ledenvergaderingen worden door het bestuur zo vaak als nodig doch tenminste 1x per jaar belegd.
Een Algemene Ledenvergadering wordt bovendien gehouden, indien minstens één/tiende van de stemgerechtigde leden hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van het te behandelen onderwerp, aan het bestuur kenbaar maken.
Deze vergadering moet dan worden gehouden binnen 4 weken na aanvraag.
Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot oproeping van deze vergadering over te gaan.

Artikel 16.
De Algemene Ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij heeft tevens het recht commissies te kiezen.

Artikel 17.
Ieder lid heeft het recht voorstellen op de agenda van een Algemene Ledenvergadering te plaatsen.
Deze voorstellen dienen echter tenminste 10 dagen vóór de datum waarop de vergadering zal worden gehouden aan de secretaris te zijn medegedeeld.

Artikel 18.
De agenda van elke ledenvergadering wordt minstens 14 dagen tevoren ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 19.
Elk lid heeft het recht, met toestemming van het bestuur, niet-leden te introduceren. Het bestuur heeft het recht niet-leden tot een Algemene Ledenvergadering toe te laten, tot het doen van mededelingen of het houden van een lezing.

Jaarlijkse Algemene ledenvergadering

Artikel 20.
Jaarlijks, in het eerste kwartaal van het jaar, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waar onder meer de volgende zaken moeten worden behandeld:

Het jaarverslag over het afgelopen jaar, namens het bestuur uit te brengen door de secretaris.

Het verslag van de financiële toestand in het afgelopen jaar namens het bestuur door de penningmeester uit te brengen, waarna de vergadering, gehoord het advies van de financiële controle commissie, de gelegenheid moet worden gegeven zich over de decharge van het bestuur uit te spreken.

De begroting voor het komende jaar, welke door de vergadering moet worden goedgekeurd.

De vaststelling van de contributie voor het volgend jaar.
De verkiezing van bestuursleden in de vacatures, ontstaan door periodieke aftredingen.

Van de bestuursvergadering

Artikel 21.
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, doch minimaal 5x per jaar, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegd.
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.
Agendapunten die tijdens een bestuursvergadering ter tafel worden gebracht, kunnen in principe nog worden behandeld, tenzij één of meerdere leden van het bestuur van mening zijn, dat het onderhavige onderwerp eerst op een dagelijks bestuursvergadering moet worden besproken.
Indien uit een behandeling van een agendapunt blijkt, dat het bestuur over het betreffende onderwerp te weinig of niet geïnformeerd is, wordt dit agendapunt teruggenomen en op de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw in behandeling genomen, waarna zij tot besluit moeten komen.

Van het stemrecht

Artikel 22.
Voor zover niet anders is bepaald in de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt bij alle stemmingen beslist bij meerderheid van geldige stemmen der aanwezige leden. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

Artikel 23.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 24.
Indien bij een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt bereikt, heeft een tweede stemming plaats over dezelfde kandidaten.
Wordt daarbij weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming tussen de twee kandidaten, die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben.
De kandidaat, die bij deze stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigt, wordt geacht te zijn gekozen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Indien voor een vacature slechts 1 persoon kandidaat is gesteld, wordt deze als gekozen beschouwd.

Van de geldmiddelen

Artikel 25.
Bij toetreding is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 26.
De contributie wordt per jaar geïnd.

Artikel 27.
De vereniging kan in bijzondere gevallen bijstand verlenen in procedurele zaken.
In aanmerking voor bijstand kunnen komen huurders die lid zijn van de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West”. De nadere uitwerking van deze activiteiten wordt geregeld in een reglement, genoemd "Reglement Juridische Ondersteuning" dat, als bijlage, deel uit maakt van dit reglement.

Van de financiële commissie

Artikel 28.
De controle op het beheer van alle geldmiddelen van de vereniging wordt uitgeoefend door de financiële controle commissie.

Artikel 29.
De financiële controle commissie telt 2 leden en 1 reserve lid, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Geen der leden mag deel uitmaken van het bestuur, of kan op enigerlei wijze een rekenplichtige functie in de vereniging bekleden.

Artikel 30.
Volgens rooster treedt ieder jaar 1 lid van de financiële controle commissie af op de ledenvergadering, bedoeld in artikel 20; aftredende commissieleden zijn niet herkiesbaar.

Artikel 31.
Bij tussentijdse vacatures voorziet de Algemene Ledenvergadering daarin zo spoedig mogelijk.
Een tussentijds gekozen lid heeft zitting zolang als het mandaat van het afgetreden lid zou duren.

Artikel 32.
Een zitting van de financiële controle commissie kan slechts voortgang hebben als minstens 2 leden van de commissie tegenwoordig zijn.

Artikel 33.
Behoudens het recht, dit ten alle tijde te doen, controleert de financiële commissie de boeken, bescheiden en waarden van de vereniging, minimaal 1 maal per jaar.
Bij akkoordbevinding der boeken, wordt hierover door de commissie een verklaring ondertekend.

Artikel 34.
De commissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financiële beleid.

Slotbepalingen

Artikel 35.
Bij twijfel over de uitleg van enige bepaling van het huishoudelijk reglement en in gevallen, waarin het niet voorziet, beslist de Algemene Ledenvergadering. Acht het bestuur het geval dringend, dan beslist zij, onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 36.
Ieder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging, op aanvraag, gratis een exemplaar van de statuten en reglementen.

Artikel 37.
Een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement komt slechts in behandeling, wanneer het gedaan is door het bestuur of door minstens 10 leden.

Artikel 38.
Een wijziging van dit reglement wordt van kracht op de dag waarop de Algemene Ledenvergadering deze goedkeurt.

**********************

REGLEMENT JURIDISCHE ONDERSTEUNING.

Artikel 1.
De Huurdersbelangenvereniging” Hoeksche Waard West” beheert een fonds voor juridische bijstand en garantstelling.

Artikel 2.
Voor vanuit dit fonds gefinancierde bijstand c.q. ondersteuning bij procedures komen in aanmerking, huurders die lid zijn van de Huurdersbelangenvereniging
“Hoeksche Waard West”.

Artikel 3.
Het bestuur kan wanneer zij dit wenselijk en/of noodzakelijk acht, in bijzondere situaties, ook niet leden garantstelling verlenen c.q. ondersteunen in procedures.

Artikel 4.
Een beroep op dit fonds kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden.
Gelijktijdig met deze aanvraag dienen alle op de zaak betrekking hebbende stukken, zo uitvoerig mogelijk, te worden meegezonden.
In een lopende procedure wordt in principe geen garantstelling c.q. bijstand verleend. Het bestuur kan daarvan afwijken wanneer blijkt dat door alsnog toekenning van een garantstelling c.q. verlenen van bijstand een belangrijk voordeel kan optreden zowel in materiële en/of procedurele zin voor betrokken huurder of jurisprudentie wordt verkregen die voor meer huurders van belang is.

Artikel 5.
Jaarlijks wordt in de begroting van de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” een bedrag vastgesteld ten behoeve van voeding van dit fonds. Daarnaast wordt het fonds gevoed door bijdragen van huurders die op het fonds een beroep doen en eventuele extra stortingen van vrijkomende middelen.

Artikel 6.
Het aantal procedures waarvoor bijstand c.q. garantstelling wordt verleend, wordt aan een maximum gebonden op grond van een daarvoor bestemd budget, hetwelk jaarlijks kan worden herzien.

Artikel 7.
Door de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” kan van betrokken huurder(s) een eigen bijdrage worden gevraagd voor door haar te maken kosten.
Deze bijdrage wordt aan betrokkene(n) medegedeeld gelijktijdig met het toekennen van de garantie c.q. bijstand.
Aanvaarding van de bijstand c.q. garantstelling betekent instemming met de eigen bijdrage. Deze bijdrage dient, zo mogelijk, voor aanvang van de procedure op de rekening van de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” te worden gestort. Betrokkene ontvangt daartoe een nota.

Artikel 8.
Uitbetaling van garantstelling vindt eerst plaats nadat alle op de zaak betrekking hebbende stukken bij het secretariaat van de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” binnen zijn.
Niet voor bijdrage komen in aanmerking:
♦ de eigen bijdrage aan de jurist;
♦ griffiekosten;
♦ verschotten en vaste kosten advocaat als telefoon, porto e.d. tenzij het dagelijks bestuur dit alsnog noodzakelijk acht in het belang van de te volgen procedure.

Artikel 9.
De Huurdersbelangenvereniging "Hoeksche Waard West" wordt, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd gebruik te maken van al het verkregen materiaal, met dien verstande dat de privacy wordt gewaarborgd.

Artikel 10.
De voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging "Hoeksche Waard West" is belast met de uitvoering van dit reglement.
Hij rapporteert daarover aan het bestuur.
Hij kan de dagelijkse werkzaamheden, aan dit reglement verbonden, opdragen aan een bestuurslid van de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West”.

Artikel 11.
In spoedeisende gevallen waarvoor het dagelijks bestuur niet bijeen kan komen en waarin in dit reglement niet is voorzien, beslist de voorzitter na telefonisch overleg met de secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers.

Artikel 12.
Dit reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door het bestuur. Zij brengt dit terstond ter kennis van de leden.

Artikel 13.
Dit reglement maakt een onlosmakelijk deel uit van het Huishoudelijk Reglement van de Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” als gesteld in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement en treedt gelijktijdig met het Huishoudelijk Reglement in werking.