HUURDERSBELANGENVERENIGING
“HOEKSCHE WAARD WEST”


JAARVERSLAG 1 JANUARI 2021 – 31 DECEMBER 2021


Samenstelling bestuur:
Interim Voorzitter :         Dhr. A.T. Henny,                 tevens lid Platform H.W.
Penningmeester:            Dhr. J.W.C. Koevoets
2e Penningmeester:       Dhr. J.I. v.d. Vos                 tevens lid Platform H.W.
Interim Secretaris:         Mevr. B.J.T. Tobé               tevens lid Platform H.W.
Bestuurslid:                    Mevr. M.Visser-Hollestein  tevens lid Platform H.W.
                                                                            en  Secretaris Platform H.W.
                                        Dhr. F.W.J.. WijenbergOok dit jaar is door de Covid 19 pandemie een jaar met aanpassingen maar ook van afscheid, ziekte en verkenningen geweest. De afwisseling van overleggen via Teams en live met afstand, zonder afstand.
Er is, meestal online, tien keer dit jaar overleg geweest. Op 30 maart tijdens het overleg hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Bas van der Schans en Secretaris Iny den Boer-van Dam. Zij hebben zich zeer lang ingezet voor de huurders en zij en hun ervaring worden gemist. Beide zijn nu erelid van de vereniging.

Het voorzitterschap is overgenomen door Nout Henny en de functie Secretaris door Bianca Tobe’. Een ALV hebben we niet kunnen houden waardoor de voorzitter en de secretaris op interim basis werken. Later in het jaar hebben we ook afscheid genomen van onze webmaster Frits Zeggelink. Dit door de verschillende, niet uitgesproken, verwachtingen van elkaar. Twee leden zijn ernstig ziek geweest, waardoor het voor hen een tijdje niet mogelijk was hun vrijwilligerswerk uit te voeren.

Dit jaar hebben de verkenningen, ondersteund door adviesbureau voor Maatschappelijke organisaties Freay uit

Dordrecht, om van 3 naar 1 huurdersvereniging te gaan geleid tot een intentie overeenkomst om met elkaar te werken aan de vorming van 1 huurdersvereniging in de Hoeksche Waard. Veel tijd werd in de overleggen gestopt, werkgroepen gevormd en zijn we het jaar geëindigd met uitleg van de notaris welke opties er mogelijk zijn en werden de vragen van de bestuursleden beantwoord.

Verder ging het overleg van de klankbord- en werkgroepen door.

Croonenburgh fase 2; door Covid 19 zijn er werkzaamheden vertraagt, de communicatie naar bewoners over de werkzaamheden verloopt slecht; bewoners worden niet geïnformeerd. Het idee is aangegeven om per blok een aanspreekpunt te hebben dat de buren op de hoogte stelt etc. Verder lijken de adviezen die gegeven zijn bij vorige renovaties niet meegenomen te zijn in dit plan. Waardoor dezelfde ruis ontstaat.

Oosterse gorzen; de bewoners van de oosterse gorzen hebben een eigen bewonerscommissie gevormd en een adviseur aangesteld om de sloop nogmaals onder de loep te nemen. De rol van de huurdersvereniging is dit jaar toehoorder geweest.

Zuidwijk; klankbordgroep overleg voor de renovatie van de seniorenwoningen en het idee om bv de binnentuin een gezamenlijke tuin van te maken.

HW Wonen was genoodzaakt het kantoor te sluiten, wat de communicatie met huurders niet ten goede kwam
Er kwamen, evenals vorig jaar, veel klachten van de huurders, personeel niet bereikbaar en/of er niet terug bellen. Helaas werden er bij een aantal klachten niet gehandeld of een klacht onjuist behandeld waar na tussenkomst van ons wel de juiste/oplossing is geboden. Er zijn gesprekken gevoerd met de directeur/bestuurder, de heer Dennis Lausberg om de communicatie te verbeteren hopelijk een goede basis voor het jaar 2022!

Het aanbieden van een in slechte staat zijnde woning, welke door druk op de woningmarkt maar wordt aanvaard omdat er weinig aanbod is en men lang moet wachten op een woning.

Veel senioren wonen nog steeds, ook naar eigen idee, in een te grote woning maar kunnen geen geschikte, kleinere woning vinden die aan hun eisen voldoet. Of zien op tegen het werk en het verlaten van hun vertrouwde omgeving. Fijn dat De Verhuisregeling voor 70 plus is dit jaar verlengt waardoor het verhuizen voor diegene die de stap willen zetten; gebruik kunnen maken van hulp bij verhuizing en het bedrag wat aan huur betaald wordt gelijk blijft.


HW Wonen is ook dit jaar weer verder gegaan met de verduurzaming van haar bezit.

Bij alle projecten zit iemand van het bestuur in een klankbordgroep welke er is om te overleggen en toezicht te houden op de gemaakte afspraken en werkzaamheden.

Het is mooi dat er bij renovatie en verduurzaming van een woning geen huurverhoging tegenover staat, maar nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met de huur bij het vrij komen van die woning.

Verder zijn er door de hoekschewaard heen ook NOM (Nul op de Gas en Electrisch meter) -woningen gebouwd.

Op het sociale vlak is HW Wonen ook goed bezig door bij de renovatie van de seniorenwoningen in Zuidwijk,

Oud-Beijerland te kijken of er in de vorm van hofjeswoningen gedacht kan worden. Zoals een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsplek etc. Om het langer thuis wonen en het naar elkaar omkijken te bevorderen. Voor het project Jan Toorop is er gekozen voor twee huurwoningen voor sociale verbinders in de wijk. Voor elkaar, met elkaar! Dit wordt positief ervaren en het concept gaat verder uitgerold worden

Met de wijkteams van H.W. Wonen hebben we een goede samenwerking. De lijn is kort en goed overleg is mogelijk.
2 maal per jaar wordt er overleg gepleegd met het bestuur en het voltallige team.

We hebben ondanks alle beperkingen met elkaar de belangen van de huurders zoveel mogelijk te behartigen.
Wij hopen dat ook u deze conclusie kunt onderschrijven en ons daarmee uw steun en vertrouwen in de toekomst

wilt blijven geven.

Tot slot willen wij u, evenals voorgaande jaren, danken voor uw steun.


B.J.T Tobe’ ( interim secretaris).********************************************************************************************


JAARVERSLAG 1 JANUARI 2020 – 31 DECEMBER 2020

Samenstelling bestuur:
Voorzitter                    : Dhr. B. v.d. Schans tevens lid Platform H.W.
2e Voorzitter             : Dhr. A.T. Henny
Penningmeester      : Dhr. J.W.C. Koevoets tevens lid Platform H.W.
2e Penningmeeste : Dhr. J.I. v.d. Vos tevens lid Platform H.W.
Secretaris                    : Mevr. H.E. den Boer-van Dam tevens lid Platform H.W.
2e Secretaris             : Mevr. B.J.T. Tobé
Bestuurslid                 : Mevr. M.Visser-Hollestein. tevens Secretis Platform H.W.

Webmaster                : Dhr. F.A. Zeggelink


Het is voor iedereen een heel bewogen en vreemd jaar geweest en dit geldt dus ook voor de huurdersvereniging.

Door de Covid-19 pandemie werden er slechts 5 bestuursvergaderingen gehouden.

Toen Nederland in maart in een gedeeltelijke lockdown ging konden wij, mede mogelijk gemaakt door HW Wonen,
in eerste instantie onze vergaderingen nog houden in de Kriekenboogerd a/d 2e Kruisweg te Oud-Beijerland welke coronaproof was.
Tijdens de eerste vergadering na de algemene ledenvergadering in maart mochten wij Bianca Tobé en Nout Henny welkom heten en de bestuursfuncties indelen.
Bianca Tobé werd benoemd tot 2e secretaris i.p.v. Martine Visser en Nout Henny 2e voorzitter i.p.v. Jo v.d. Vos.
Jo v.d. Vos verruilde de functie van 2e voorzitter naar 2e penningmeester en Martine Visser werd bestuurslid.
Voor de nieuwgekozenen niet eenvoudig om zich in te werken in een periode waar bijeenkomsten nauwelijks mogelijk waren, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het ze zeker zal gaan lukken.
Het heuglijke feit deed zich voor dat in de loop van het jaar zich nog een kandidaat bestuurslid aandiende, t.w.
de heer Frans Weijenbergh. Op de e.v. algemene ledenvergadering zal dan ook voorgesteld worden hem als bestuurslid te benoemen.
Gezien de toename van nieuwe bestuursleden konden Bas v.d. Schans, voorzitter, en Iny den Boer, secretaris, nu met een gerust hart meedelen dat zij per 1 april 2021 hun functie zouden neerleggen.
Hoewel onze webmaster Frits Zeggelink emigreerde naar Cyprus blijft hij op afstand de website van de vereniging verzorgen.
Ondanks de Covid-19 perikelen gingen veel werkzaamheden gewoon door.
Nieuwjaarrecepties van Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen werden bezocht, werd kennis gemaakt met het project“Slim langer thuis”.
Dit project is een samenwerking waarin HW Wonen, Gemeente Hoeksche Waard en de zorgverleners participeren.
Het project betreft o.a. het aanbrengen van slimme sloten waardoor de zorg sleutelloos toegang krijgt tot de woning van zorgbehoeftigen. Door deze en meerdere mogelijkheden is het mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij waren aanwezig bij een presentatie van Groen Links waar van gedachte werd gewisseld over hun visie op de prestatieafspraken van HW Wonen. Hierbij was ook de vertegenwoordiger van HW Wonen, Paul de Bruijn aanwezig.

Een bijeenkomst, belegd door FRAEY, met de zusterverenigingen werd bijgewoond. Deze organisatie gaat ons adviseren hoe wij optimaal kunnen samenwerken en we wellicht tot één vereniging kunnen komen.

Ook dit jaar werd bij renovatieprojecten weer zitting genomen door een bestuurslid in de daartoe in het leven geroepen klankbordgroepen.
Hoewel er in verhouding minder klachten binnenkomen dan voorgaande jaren bereiken ons veel vragen over de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensachteruitgang. Gelukkig kunnen wij hierbij goed advies geven en komt dan, indien terecht, een verlaging tot stand. De onderhoudsklachten die ons bereiken worden in goed overleg met HW Wonen meestal tot tevredenheid opgelost.
Klachten over slechte communicatie van de verhuurder is een punt dat wij herhaaldelijk aankaarten tijdens de bijeenkomsten met HW Wonen maar op het toewijzingsbeleid via het woonbonnensysteem hebben wij helaas geen invloed, ook wij zouden dit graag anders zien.

Het platform.
Deze kende dezelfde perikelen als onze vereniging. Ook daar was normaal vergaderen de laatste maanden niet meer mogelijk. De oplossing werd gevonden in digitaal vergaderen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door HW Wonen welke I-pads ter beschikking stelde.
Het ligt in de bedoeling dat alle bestuursleden in het bezit komen van een I-pad zodat het ook voor ons bestuur mogelijk zal worden om digitaal te gaan vergaderen.
In het platform vond ook een wijziging plaats in de afvaardiging vanuit onze vereniging. Joop Koevoets trok zich terug, zijn plaats werd ingenomen door Iny den Boer, welke al was toegevoegd aan het platform als notulist maar geen stemrecht had. Eveneens trok zich terug Bas v.d. Schans, zijn plaats zal worden ingenomen door Nout Henny.

Zaken welke in het platform zoals gebruikelijk werden behandeld zijn, de huurverhoging, elk jaar een belangrijk punt, de prestatieafspraken, de wensportefeuille van HW Wonen etc.
De werkgroepen verleenden hierbij weer een nuttige functie door na bestudering van de stukken het platform te adviseren in hun advies en standpunt naar HW Wonen.
Naast de reguliere vergaderingen van het platform werden er voorafgaande aan de bijeenkomsten met HW Wonen weer vergaderingen belegd waarin de voorbesprekingen plaats vonden t.b.v. het overleg met HW Wonen en de 3 voorzitters en secretaris van het platform.

HW Wonen.
Als plaatsvervanger van directeur bestuurder Ben Pluimer, welke met pensioen ging, werd Dennis Lausberg benoemd. Wij hopen dat er op dezelfde prettige wijze samenwerking met hem zal ontstaan.
De manier waarop hij de kennismaking met het platform gestalte gaf geeft daar alle vertrouwen in. Omdat kennismaking in een vergadering vanwege COVID-19 niet mogelijk was bracht hij alle platformleden persoonlijk een kennismakingsbezoek.
Een waardig afscheid van Ben Pluimer was ook om dezelfde reden helaas niet mogelijk en dit vond daarom digitaal plaats.
Verder vertrokken als bestuurder Paul de Bruyn en Suzanne v.d. Steen. Hiervoor heeft nog geen nieuwe benoeming
plaats gevonden.
Evenals voorgaande jaren werd er een acceptabel akkoord bereikt bij de huurverhoging m.n. voor de laagste inkomensgroep.

De doorstroming komt nog niet echt op gang, wel werd een verbeterpunt daartoe in gang gezet. Bij doorstroming naar een seniorwoning zal n.l. de gelijke huur berekend worden. Maar helaas is de keuze van seniorwoningen beperkt.

Communicatie is, zoals eerder opgemerkt, vaak nog een punt van kritiek en telkens een punt van aandacht ook tijdens de bijeenkomsten met het platform en tijdens de laatstgehouden visitatie.
T.a.v. de samenwerking met het wijkteam West zijn er geen op- of aanmerkingen te vermelden.

Ondanks alle perikelen mogen wij constateren dat wij de belangen van de huurders in deze moeilijke periode niet uit het oog zijn verloren en naar ons beste kunnen hebben vertegenwoordigd.

Wij besluiten met u te danken voor uw steun het afgelopen jaar en hopen dat u ons ook het komende jaar weer uw steun en vertrouwen zult willen geven.

H.E. den Boer-van Dam (secretaris).