HUURDERSBELANGENVERENIGING
“HOEKSCHE WAARD WEST”


JAARVERSLAG 1 JANUARI 2020 – 31 DECEMBER 2020

Samenstelling bestuur:
Voorzitter                    : Dhr. B. v.d. Schans tevens lid Platform H.W.
2e Voorzitter             : Dhr. A.T. Henny
Penningmeester      : Dhr. J.W.C. Koevoets tevens lid Platform H.W.
2e Penningmeeste : Dhr. J.I. v.d. Vos tevens lid Platform H.W.
Secretaris                    : Mevr. H.E. den Boer-van Dam tevens lid Platform H.W.
2e Secretaris             : Mevr. B.J.T. Tobé
Bestuurslid                 : Mevr. M.Visser-Hollestein. tevens Secretis Platform H.W.

Webmaster                : Dhr. F.A. Zeggelink


Het is voor iedereen een heel bewogen en vreemd jaar geweest en dit geldt dus ook voor de huurdersvereniging.

Door de Covid-19 pandemie werden er slechts 5 bestuursvergaderingen gehouden.

Toen Nederland in maart in een gedeeltelijke lockdown ging konden wij, mede mogelijk gemaakt door HW Wonen,
in eerste instantie onze vergaderingen nog houden in de Kriekenboogerd a/d 2e Kruisweg te Oud-Beijerland welke coronaproof was.
Tijdens de eerste vergadering na de algemene ledenvergadering in maart mochten wij Bianca Tobé en Nout Henny welkom heten en de bestuursfuncties indelen.
Bianca Tobé werd benoemd tot 2e secretaris i.p.v. Martine Visser en Nout Henny 2e voorzitter i.p.v. Jo v.d. Vos.
Jo v.d. Vos verruilde de functie van 2e voorzitter naar 2e penningmeester en Martine Visser werd bestuurslid.
Voor de nieuwgekozenen niet eenvoudig om zich in te werken in een periode waar bijeenkomsten nauwelijks mogelijk waren, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het ze zeker zal gaan lukken.
Het heuglijke feit deed zich voor dat in de loop van het jaar zich nog een kandidaat bestuurslid aandiende, t.w.
de heer Frans Weijenbergh. Op de e.v. algemene ledenvergadering zal dan ook voorgesteld worden hem als bestuurslid te benoemen.
Gezien de toename van nieuwe bestuursleden konden Bas v.d. Schans, voorzitter, en Iny den Boer, secretaris, nu met een gerust hart meedelen dat zij per 1 april 2021 hun functie zouden neerleggen.
Hoewel onze webmaster Frits Zeggelink emigreerde naar Cyprus blijft hij op afstand de website van de vereniging verzorgen.
Ondanks de Covid-19 perikelen gingen veel werkzaamheden gewoon door.
Nieuwjaarrecepties van Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen werden bezocht, werd kennis gemaakt met het project“Slim langer thuis”.
Dit project is een samenwerking waarin HW Wonen, Gemeente Hoeksche Waard en de zorgverleners participeren.
Het project betreft o.a. het aanbrengen van slimme sloten waardoor de zorg sleutelloos toegang krijgt tot de woning van zorgbehoeftigen. Door deze en meerdere mogelijkheden is het mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Wij waren aanwezig bij een presentatie van Groen Links waar van gedachte werd gewisseld over hun visie op de prestatieafspraken van HW Wonen. Hierbij was ook de vertegenwoordiger van HW Wonen, Paul de Bruijn aanwezig.

Een bijeenkomst, belegd door FRAEY, met de zusterverenigingen werd bijgewoond. Deze organisatie gaat ons adviseren hoe wij optimaal kunnen samenwerken en we wellicht tot één vereniging kunnen komen.

Ook dit jaar werd bij renovatieprojecten weer zitting genomen door een bestuurslid in de daartoe in het leven geroepen klankbordgroepen.
Hoewel er in verhouding minder klachten binnenkomen dan voorgaande jaren bereiken ons veel vragen over de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensachteruitgang. Gelukkig kunnen wij hierbij goed advies geven en komt dan, indien terecht, een verlaging tot stand. De onderhoudsklachten die ons bereiken worden in goed overleg met HW Wonen meestal tot tevredenheid opgelost.
Klachten over slechte communicatie van de verhuurder is een punt dat wij herhaaldelijk aankaarten tijdens de bijeenkomsten met HW Wonen maar op het toewijzingsbeleid via het woonbonnensysteem hebben wij helaas geen invloed, ook wij zouden dit graag anders zien.

Het platform.
Deze kende dezelfde perikelen als onze vereniging. Ook daar was normaal vergaderen de laatste maanden niet meer mogelijk. De oplossing werd gevonden in digitaal vergaderen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door HW Wonen welke I-pads ter beschikking stelde.
Het ligt in de bedoeling dat alle bestuursleden in het bezit komen van een I-pad zodat het ook voor ons bestuur mogelijk zal worden om digitaal te gaan vergaderen.
In het platform vond ook een wijziging plaats in de afvaardiging vanuit onze vereniging. Joop Koevoets trok zich terug, zijn plaats werd ingenomen door Iny den Boer, welke al was toegevoegd aan het platform als notulist maar geen stemrecht had. Eveneens trok zich terug Bas v.d. Schans, zijn plaats zal worden ingenomen door Nout Henny.

Zaken welke in het platform zoals gebruikelijk werden behandeld zijn, de huurverhoging, elk jaar een belangrijk punt, de prestatieafspraken, de wensportefeuille van HW Wonen etc.
De werkgroepen verleenden hierbij weer een nuttige functie door na bestudering van de stukken het platform te adviseren in hun advies en standpunt naar HW Wonen.
Naast de reguliere vergaderingen van het platform werden er voorafgaande aan de bijeenkomsten met HW Wonen weer vergaderingen belegd waarin de voorbesprekingen plaats vonden t.b.v. het overleg met HW Wonen en de 3 voorzitters en secretaris van het platform.

HW Wonen.
Als plaatsvervanger van directeur bestuurder Ben Pluimer, welke met pensioen ging, werd Dennis Lausberg benoemd. Wij hopen dat er op dezelfde prettige wijze samenwerking met hem zal ontstaan.
De manier waarop hij de kennismaking met het platform gestalte gaf geeft daar alle vertrouwen in. Omdat kennismaking in een vergadering vanwege COVID-19 niet mogelijk was bracht hij alle platformleden persoonlijk een kennismakingsbezoek.
Een waardig afscheid van Ben Pluimer was ook om dezelfde reden helaas niet mogelijk en dit vond daarom digitaal plaats.
Verder vertrokken als bestuurder Paul de Bruyn en Suzanne v.d. Steen. Hiervoor heeft nog geen nieuwe benoeming
plaats gevonden.
Evenals voorgaande jaren werd er een acceptabel akkoord bereikt bij de huurverhoging m.n. voor de laagste inkomensgroep.

De doorstroming komt nog niet echt op gang, wel werd een verbeterpunt daartoe in gang gezet. Bij doorstroming naar een seniorwoning zal n.l. de gelijke huur berekend worden. Maar helaas is de keuze van seniorwoningen beperkt.

Communicatie is, zoals eerder opgemerkt, vaak nog een punt van kritiek en telkens een punt van aandacht ook tijdens de bijeenkomsten met het platform en tijdens de laatstgehouden visitatie.
T.a.v. de samenwerking met het wijkteam West zijn er geen op- of aanmerkingen te vermelden.

Ondanks alle perikelen mogen wij constateren dat wij de belangen van de huurders in deze moeilijke periode niet uit het oog zijn verloren en naar ons beste kunnen hebben vertegenwoordigd.

Wij besluiten met u te danken voor uw steun het afgelopen jaar en hopen dat u ons ook het komende jaar weer uw steun en vertrouwen zult willen geven.

H.E. den Boer-van Dam (secretaris).