Notulen dd 28 maart 2022
Concept notulen van de algemene vergadering van de te Oud-Beijerland (Mariniersweg 45, 3262VD Oud-Beijerland) gevestigde vereniging: Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” hierna te noemen: “de vereniging”), gehouden op 28 maart 2022 te Nieuw-Beijerland.

Als voorzitter van de vergadering treedt op Nout Henny-Doove, terwijl de notulen gehouden worden door Bianca Tobe’

Aanwezig:

Het bestuur te weten : mevr. B.J.T. Tobe’(interim-secretaris), mevr. M. Visser (2e secretaris)

dhr. J.W.C. K oevoets (1e penningmeester),
dhr. F.W.J. Wijenbergh(bestuurslid).

Genodigden:Mw. E. van den Boogaard (vertegenwoordiger H.W. Wonen),

Leden: Volgens presentielijst.
Ereleden: dhr. Bas van der Schans en mevrouw Janny van Dongen.

Afwezig met kennisgeving :

Mevr. Iny den Boer-van Dam, erelid.
Dhr. J. van der Vos ( 2e penningmeester)

1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat blijkens de presentielijst 16 leden aanwezig of (conform artikel 18 van de statuten van de vereniging) rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter geeft aan dat de heren Joop Koevoets en Jo van der Vos afscheid nemen als bestuursleden en vraagt instemming van de leden om de heren tot ereleden te benoemen. De aanwezige stemmen hier mee in.

Hij constateert voorts, dat de vergadering werd bijeengeroepen op de statutair voorgeschreven termijn en wijze en dat de voorstellen, met name die tot fusie van de vereniging met Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en Huurdersvereniging Cromstrijen op correcte wijze werden geagendeerd

De voorzitter constateert dat er op 9 maart 2022 een vergadering gehouden werd waarop het vereiste quorum niet aanwezig was . Conform artikel 28 van de statuten is derhalve onderhavige vergadering bijeengeroepen.De voorzitter constateert dat ter vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, tot fusie kan worden besloten, mits met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter releveert vervolgens dat er ter vergadering rechtsgeldig besloten kan worden omtrent voormeld voorstel tot fusie.

2.Mededelingen.

De Voorzitter vraagt of de aanwezigen die dit nog niet hebben gedaan, alsnog de presentielijst willen tekenen.

3.Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld

4.Ingekomen stukken.
We hebben een mail ontvangen van mevrouw Broersen, zij gaf aan niet aanwezig te kunnen zijn maarstemt voor de fusie.

Hannah van Baard, geeft per brief aan niet aanwezig te kunnen zijn. En stemt voor de fusie.
De Leden; Jose’Lips, K.v Kleef, K. Struik, stemmen voor de fusie.

Joop geeft aan nog 10 stemmen te hebben voor de fusie.

5.Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 8 maart 2022.

Meneer Leenderts geeft aan dat hij in de notulen de vermelding dat vleermuizen gevaarlijk zijn voor de gezondheid voor de bewoners mist. De aanvulling wordt in de notulen ingevoegd.

6. Bespreking voorstel van het bestuur de vereniging op te heffen en te voegen

in de met Huurdersvereniging “Cromstrijen” en Huurdersvereniging “Hoeksche Waard Oost” op te richten Huurdersvereniging ”Hoeksche Waard”.

Waarom moet er1 vereniging komen? Dit omdat er mensen te kort zijn, we proberen met de fusie meer bestuursleden te krijgen. Één gemeente, één huurdersvereniging.
We zoeken ook mensen uit de 17 kernen die hun wijk willen vertegenwoordig. Dus leden die zich in willen zetten, meld u aan.

Meneer Molhoek, vraagt naar de statuten voor de nieuwe huurdersvereniging.

Dit zijn nieuwe statuten, die weer aan de leden gaan worden voor gelegd.
Suggestie van een lid; om leden te werven is het handig om te laten zien wat er bereikt is. Welke successen zijn er behaald en ook met welke problemen wordt er geworsteld. Vervolgens de suggestie om hierover een stuk in Het Kompas te zetten. De Voorzitter geeft aan blij te zijn met de suggesties en constateert dat de bestuursleden goed op weg zijn omdat zij ook deze suggesties hadden geopperd.
Nieuwe huurders ontvangen van HW wonen een tas met onder ander een formulier van de huurdersvereniging met uitleg, het is een idee om na 3 maanden dezelfde info nog een keer na te sturen. Verder willen we jongeren bij de vereniging betrekken en hopen via de jongeren afdeling van Welzijn Hoekschewaard handvatten te verkrijgen.

De voorzitter legt uit dat er ook werkgroepen komen bijvoorbeeld over duurzaamheid of leefbaarheid in de wijk. Leden met een interesse die in een werkgroep zouden passen kunnen zich aanmelden.

7. Stemming over voorstel, besproken onder agendapunt 11.

Vervolgens licht de voorzitter het voorstel toe om te besluiten tot fusie tussen de vereniging en Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en Huurdersvereniging Cromstrijen, waarbij het gehele vermogen van de vereniging en van Huurdersvereniging Cromstrijen bij de fusie over zal gaan op Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost, een en ander conform het door de besturen van voormelde verenigingen opgestelde fusievoorstel dat op zesentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig (26‑01‑2022) is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De voorzitter releveert nog dat de statuten van Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost met ingang van de totstandkoming van de fusie gewijzigd zullen worden conform de conceptstatuten die aan het voorstel tot fusie zijn gehecht.

Vervolgens brengt de voorzitter voormelde voorstellen in stemming. Hij constateert dat 16 van de vergadering , alle personen hebben voorgestemd.

Aangezien 3/4e van de aanwezige personen voor het voorstel hebben gestemd, is het voorstel aangenomen.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om machtiging te verlenen tot het doen passeren van de vereiste notariële akte voor een van de notarissen, of een waarnemer van een van hen, verbonden aan Van der Straaten Notarissen met vestigingen te gemeente Hoeksche Waard.

Het voorstel houdt in machtiging te verlenen aan ieder van de bestuurders van de vereniging, zowel tezamen als een ieder van hen afzonderlijk, alsmede aan ieder van de personen, werkzaam bij voormeld notariskantoor, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de akte te ondertekenen en te doen passeren.

De voorzitter brengt dit voorstel in stemming en constateert dat meer dan 3/4e van de aanwezige leden voorgestemd hebben, zodat het voorstel is aangenomen.

Aldus vastgesteld te nieuw-Beijerland op 28 maart 2022.

8.Rondvraag.
Waar is de notulen te vinden. Deze staat op de site van Huurdersvereniging west.

Een lid bedankt het bestuur voor hun inzet.
Er wordt gevraagd wie de site onderhoud. De site wordt gebouwd door Schot reclame, welke ook het onderhoud en de mailing verzorgd.
Ellen van den Boogaard van HW Wonen meld dat er op 29 maart een overleg is waarin word overlegd of er aan de huurders van huurhuizenmet een kooplabel eenZonnepanelen pakket aangeboden kan worden.

9.Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en biedt de gelegenheid om met elkaar informeel van gedachten te wisselen met een hapje en een drankje.

De voorzitter sluit bij deze de vergadering.

Notulen aldus vastgesteld te Nieuw- Beijerland op 28 maart 2022

*********************************************************************

Notulen 8 maart 2022
Concept notulen van de algemene vergadering van de te Oud-Beijerland (Mariniersweg 45, 3262VD Oud-Beijerland) gevestigde vereniging: Huurdersbelangenvereniging “Hoeksche Waard West” hierna te noemen: “de vereniging”), gehouden op 9 maart 2022 te Nieuw-Beijerland.

Als voorzitter van de vergadering treedt opJo van der Vos, terwijl de notulen gehouden worden door Bianca Tobe’

Aanwezig:

Het bestuur te weten : mevr. B.J.T. Tobe’(interim-secretaris), mevr. M. Visser (2e secretaris)

dhr. J.W.C. Koevoets (1e penningmeester), dhr. F.W.J. Wijenbergh(bestuurslid).

Genodigden: Dhr. J.L. Visser, dhr. N. van Horssen, mevr. H.J.H. de Jong-Beumer,

dhr. J.M. Verweij (H.B.V. Oost)

Mw. O.M.E. Schneijderberg-Adam ( H.B.V. Cromstrijen)

Mw. E. van den Boogaard (vertegenwoordiger H.W. Wonen),

Leden: Volgens presentielijst.
Ereleden: Dhr. Bas van der Schans en Mevr. Iny den Boer-van Dam.

Afwezig met kennisgeving :

Dhr. A.T. Henny-Doove (interim-voorzitter),
Dhr. D. Lausberg (bestuurder H.W. Wonen), mevr. A.H.C.v.Heijningen en dhr. B.v.Rijsbergen (beiden lid raad van commissarissen H.W. Wonen namens de huurders),

Dhr. J. Berkman (voorzitter H.B.V. Oost) Hannah Baars (Lid)

1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hij constateert dat blijkens de presentielijst 20 leden aanwezig of (conform artikel 18 van de statuten van de vereniging) rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Hij constateert voorts, dat de vergadering werd bijeengeroepen op de statutair voorgeschreven termijn en wijze en dat de voorstellen, met name die tot fusie van de vereniging met Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost en Huurdersvereniging Cromstrijen op correcte wijze werden geagendeerd.

De voorzitter releveert dat 3/4e van de leden aanwezig dient te zijn, wil er rechtsgeldig besloten kunnen worden tot opheffing van de voormelde fusie. De wet verklaart de regels die ingevolge de statuten gelden voor een besluit tot statutenwijziging namelijk van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie. De voorzitter constateert dat dit niet het geval is aangezien de vereniging ruim 500 leden kent en er daarvan vandaag slechts 20 vertegenwoordigd zijn. De voorzitter meldt vervolgens dat er conform het bepaalde in artikel 28 van de statuten van de vereniging een tweede vergadering bijeengeroepen zal worden.

2.Mededelingen.

De Voorzitter vraagt of de aanwezigen die dit nog niet hebben gedaan, alsnog de presentielijst willen tekenen. De voorzitter geeft aan dat de Interim voorzitter dhr. A.T. Henny-Doove, niet aanwezig kan zijn vanwege Covid.

3.Vaststellen agenda.

Bas van der Schans vraagt om stilte voor het ons ontvallen oud bestuurslid Wouter Kreling uit Nieuw-Beijerland. Er word stilte gehouden ter ere van Wouter Kreling.

4.Ingekomen stukken.
We hebben een mail ontvangen van Mw. Molhoek, zij gaf aan niet aanwezig te kunnen zijn maar stemt voor de fusie.

Maarten Sluimer vraagt waar stemt mevrouw voor? De voorzitter geeft aan dat ze stemt voor de fusie van de drie huurdersbelangenvereniging.

5.Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.12 maart 2020.

De notulen worden met dank aan de notulisten Martine Visser conform vastgesteld.

6.Jaarverslag secretariaat.

Dank aan mevr. Tobe’ voor het jaarverslag.
Bas van der Schans merkt op; het bestuur heeft mij betiteld als erelid, maar dit is nog niet in stemming gebracht. Er wordt gestemd en iedereen is voor.

7.Financieel verslag en begroting penningmeester.

Penningmeester geeft aan dat we€ 4500,- minder hebben uitgegeven, dit komt door lagere kostenposten als een etentje en presentiegelden.

De begroting voor de3 maanden van 2022 is hoog omdat er veel kosten gemaakt moeten worden voor overleg van de fusie ende afwikkeling van de te vervallen Vereniging.

8.Verslag financiële controlecommissie 2020.

De financiële controle commissie: bestaande uit de heer M. Sluimer en de heer H. Boender, heeft de financiële controle uitgevoerd en de stukken goedgekeurd

De heer Sluimer geeft aan dat de kas tip, top in orde is.

9.Bespreking bestuurssituatie

Momenteel is de voorzitter dhr. A.T. Henny-Doove interim-voorzitter . Normaal zouden we gaan stemmen aangezien we willen fuseren leek ons dit niet nodig. Er komt een heel nieuw bestuur, voor de nieuwe Huurdersvereniging Hoeksche Waard.

10.Bestuursverkiezing.

Er volgt geen verkiezing.

11.Bespreking voorstel van het bestuur de vereniging op te heffen en te voegen

in de met Huurdersvereniging “Cromstrijen” en Huurdersvereniging “Hoeksche Waard Oost” op te richten Huurdersvereniging ”Hoeksche Waard”.

De heer Sluimer vraagt om uitleg van de fusie. Dit omdat er mensen te kort zijn, we proberen met de fusie meer bestuursleden te krijgen. Één gemeente, één huurdersvereniging. Het platform wordt opgeheven.

De heer Boender vraagt mag je veronderstellen dat er genoeg deskundigheid is in het nieuwe bestuur.

Zijn er nog genoeg bestuurders. Heel veel bestuurders zijn boven de 80 en willen stoppen dus dat is ook een probleem. We zijn dus ook opzoek naar bestuursleden. Er melden zich twee leden; Marianne Maris en Arjan Leendertse.

12.Stemming over voorstel, besproken onder agendapunt 11.
Er worden allerlei suggesties gedaan om het proces te versnellen.

Totaal waren er 25 leden aanwezig en iedereen heeft voor de fusie gestemd.
Zoals besproken met de notaris volgt 28 maart de volgende ALV

13.Vaststelling datum extra Algemene Leden Vergadering.

28 maart de volgende ALV ook in De Swaensvoet, marktveld 9 te
Nieuw-Beijerland.

14.Rondvraag.

- Mw. Maris, Jan Toorop, Oud-Beijerland:

Waarom is de EVP van de NOM-woningen geïndexeerd?
Volgens de rijksoverheid mag dit geïndexeerd. Het zou met onderhoud te maken kunnen hebben.

Mevrouw van den Boogaard, gaat dit navragen en komt hier op terug.

Mogen uitnodiging via de mail?

Volgens de Notaris mogen de uitnodigingen niet via de mail.
- Mw. Koperaal geeft aan onder haar vloer 4 rotte balken, schimmel en water in de kelder te hebben.

Een jaar geleden is er een nieuwe vloer in gegaan, aan het water kon niets gedaan worden maar ze heeft het nog steeds koud en vraagt wanneer dit opgelost gaat worden.
Mevrouw van den Boogaard, gaat dit navragen en komt hier op terug.

-Dhr. Cor de Klerk: Waarom worden er geen energie zuinige maatregelen genomen voor de huidige woningen.
Mevr. Ellen van den Boogaard; geeft aan dat er tijdens de LVI -projecten ( Renovatie), wordt geïsoleerd en indien mogelijk er zonnepanelen worden geplaats. Er worden zoveel mogelijk energie zuinige maatregelen genomen over alle huizen Hoekschewaard breed. Sommige huizen krijgen zonnepanelen andere dak- of muur isolatie. HW Wonen heeft zich als doel gesteld ieder jaar 250 huizen van zonnepanelen te voorzien.

Meneer vraagt ook waarom hij geen 4 dubbelglas krijgt.

- Dhr. Boender vindt het niet kunnen dat er in een rijtje waar koopwoningen tussen zitten er geen Zonnepanelen worden geplaatst. Dit komt omdat HW Wonen sommige rijtjes huizen gelabeld heeft als koopwoningen.

- Dhr.Kouwenberg uit Goudswaard heeft zelf zonnepanelen gelegd met toestemming van HW Wonen.

-Dhr. van Kampen geeft aan dat er door HW Wonen met verschillende maten wordt gemeten.

-Dhr. Sluimer over het onderwerp Duurzaam wonen mist meneer duidelijkheid naar de huurders,

zoals een tijdspad.
Joop geeft aan: er is een stuk van Kevin Uijtdewillegen van HW Wonen, over duurzaam wonen en vraagt aan mevrouw van den Boogaard of dit in het magazine van HW Wonen kan? En natuurlijk ook op de website. Er is nu ongelijkheid tussen mensen die wel en niet voordeel hebben. Of voor de verduurzaming betalen en een ander krijgt het gratis.
Dhr van der Linden vraagt kan ik nu nog zonnepanelen krijgen?

Mevr. Iny den Boer-van Dam vraagt LVI woning/ hazelaarstraat in de Croonenburgh; blijft die woning in de sociale huur? Ik zie de woning nu al 2 maanden leeg staan. Mevr. van den Boogaard geeft aan dat de woning verhuurd is.

Mw. Jacoline Nunnikhoven: Wat kan ik nu doen als ik elektrisch wil koken? Kan ik een extra groep krijgen?

Er wordt door andere leden geopperd dat er elektrische kookplaten zijn met een gewone stekker. Die kan mevrouw gebruiken.

Dhr. Arjan Leendertse Beatrixstraat in Goudswaard: zijn er nestkassen voor vleermuizen geïnstalleerd, wie ruimt de stront op. Ze worden opgehangen maar er is geen uitleg geweest. Mevrouw van den Boogaard geeft aan dat dit niet goed is gegaan. Dit is een vooronderzoek voor LVI en duurt 2 jaar. Ze gaan ingemetseld worden. HW Wonen is hier toe verplicht omdat het beschermde dieren zijn. Mevr. van den Boomgaard neemt contact op met de bewoner.

15.Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en biedt de gelegenheid om met elkaar informeel van gedachten te wisselen bij een hapje en een drankje.

De voorzitter sluit bij deze de vergadering.

Notulen aldus vastgesteld te Nieuw- Beijerland op 9 maart 2022