Notulen van de 7de Algemene ledenvergadering

Huurdersbelangenvereniging Hoeksche Waard West.

Datum: 12 maart 2020

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Dorpshuis “De Swaensvoet”, Marktveld 9 te Nieuw-Beijerland

 

Aanwezig: Het voltallig bestuur te weten: dhr. B. v/d Schans (voorzitter), dhr. J.W.C. Koevoets (penningmeester), dhr. J.I. de Vos (2de voorzitter), mevr. H.E. den Boer-van Dam (secretaris), mevr. M. Visser-Hollestein (2de secretaris), Dhr. F. Zeggelink (webmaster).

J. v/d Vijver (HW Wonen) J. Berkman (HV HW Oost) L. de Jong (HV HW Oost)

Volgens presentielijst: N.H. van Kampen, N. Vogelzang, M. Sluimer, G. Vermaas, C.L. de Jong, N. Henny, W. Korporaal, C. de Klerk, B. Tobé, K. v/d Wetering, H.H. Boender.

Afwezig met kennisgeving: Directeur Bestuurder HW Wonen Dhr. P. de Bruijn, Huurderscommissaris Dhr. B. van Rijsbergen, Mevr. Jansen-de Regt, Mevr. Radstake, Dhr. K. Groenenberg, Mevr. den Braber sr. en jr., Dhr. J. de Ridder, Dhr. Minnaard, H.V. Cromstrijen.

 

1.Opening

Voorzitter Bas v/d Schans opent de vergadering door allen welkom te heten en vind het fijn dat er toch nog zoveel mensen zijn ondanks alle perikelen rondom het Coronavirus.

 2.Mededelingen

Geen mededelingen.

3.Voorlichting brandpreventie door Michel Heemskerk van brandweer Zuid Holland Zuid

Dhr. Michel Heemskerk geeft een voorlichting en presentatie over brandpreventie. Dhr. Heemskerk legt o.a. uit hoe de schil van ons huis ons beschermd tegen brand bij onze buren,waardoor de meeste branden ontstaan en wat wijzelf kunnen doen om brand te voorkomen. Verder legt dhr. Heemskerk uit waar de beste plaats is om rookmelders en koolmonoxidemelders plaatsen en dat in 2022 elke woning verplicht voorzien moet zijn van rookmelders, dit in opdracht van de overheid. Er wordt aan Jolanda v/d Vijver van HW Wonen gevraagd hoe HW Wonen dit gaat aanpakken. Jolanda legt uit dat de rookmelders per complex geplaatst gaan worden en dat er rookmelders geplaatst worden die een batterij hebben die tien jaar meegaat. Na tien jaar worden de rookmelders vervangen door nieuwe.

De voorzitter Bas v/d Schans bedankt Dhr. Heemskerk voor de leerzame presentatie en overhandigd een kleine attentie.

 4.Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

 5.Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

6.Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2019

Dhr. K. v/d Wetering heeft een vraag over punt 5 op blz.1 waarin hij vorig jaar heeft gevraagd of de notulen eerder beschikbaar kunnen zijn, omdat het moeilijk onthouden is wat er een jaar geleden gezegd is. Voorzitter Bas v/d Schans vermeld dat de notulen pas definitief zijn als ze akkoord zijn bevonden door de vergadering, maar dat de concept notulen op de website geplaatst zijn. Webmaster F. Zeggelink vult aan dat de concept notulen drie weken na het plaatsvinden van de vorige vergadering op de website geplaatst zijn.

De notulen worden met dank aan de notulist die nu ziek is, conform vastgesteld.

7.Jaarverslag secretariaat

Er wordt opgemerkt dat er te weinig seniorenwoningen zijn. Voorzitter Bas v/d Schans zegt dat uit onderzoek blijkt dat senioren juist sneller een woning hebben. Dit wordt bevestigd door de wijkteammanager Jolanda v/d Vijver die aanwezig is namens HW Wonen.

Het secretariaat wordt bedankt voor het mooie jaarverslag.

8.Financieel verslag en begroting penningmeester

Dhr. K. v/d Wetering mist de financiële verslaglegging van het Huurdersplatform. Voorzitter Bas v/d Schans antwoord hierop dat hier vorig jaar uitgebreid antwoord op is gegeven en we hier niet verder op ingaan. Dhr. K. v/d Wetering laat weten dat hij het wel graag genotuleerd wil zien.

Dhr. K. v/d Wetering vraagt hoe het kan dat de post presentiegelden elk jaar verder stijgt. Voorzitter Bas v/d Schans en Penningmeester Joop Koevoets antwoorden dat we afgelopen jaar veel extra bijeenkomsten hebben gehad. Voor de begroting 2020 is er een nog hoger bedrag gereserveerd omdat we meer bestuursleden krijgen en dat we bij punt 10 van de agenda de vergadering goedkeuring willen vragen voor verhoging van de vergoeding.

 9.Verslag financiële controlecommissie 2019

Dhr. A. Kouwenberg en Dhr. Minnaard hebben de stukken nagekeken en goedgekeurd. Voorzitter Bas v/d Schans hoopt dat de Penningmeester Joop Koevoets nog vele jaren zijn goede werk kan voorzetten.

 10.Voorstel wijzigingen financiële vergoeding bestuursleden

In 2006 is in de ledenvergadering gevraagd of de leden akkoord wilden gaan met € 20,00 presentiegeld, waarmee de leden zijn toen akkoord gegaan. Nu vragen we toestemming aan de leden om dit bedrag met € 5,00 te verhogen naar € 25,00. Hiermee gaan de leden unaniem akkoord.

11.Vaststellen contributie

De contributie willen we op € 5,00 per jaar houden zodat de drempel om lid te worden en/of te blijven van onze vereniging laag blijft.

  12.Bestuursverkiezing:

a.Voorzitter Dhr. B. v/d Schans Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar

Dhr. v/d Wetering maakt een opmerking dat volgens de statuten er altijd gekozen moet worden voor een periode van 3 jaar zodat het niet kan dat de voorzitter maar voor 1 jaar herkiesbaar is. Dhr. K. v/d Wetering wordt in het gelijk gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dhr. B v/d Schans wordt herkozen voor 3 jaar.

b.2de voorzitter Dhr. J.I. v/d Vos Aftredend en herkiesbaar

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dhr. J.I. de Vos wordt herkozen voor 3 jaar.

c.Webmaster Dhr. F.A. Zeggelink Aftredend als bestuurslid maar blijft aan als webmaster.

Dhr. F. Zeggelink word bedankt voor zijn vele werk als bestuurslid en ontvangt een attentie.

 Na een noodoproep per brief hebben zich 4 kandidaten gemeld en hieruit hebben zich 2 kandidaten voor het bestuur gemeld. Mevr. Bianca Tobé verteld dat ze sinds 4 jaar huurder is bij HW Wonen en graag samen met ons zich wil inzetten voor de huurder.

Dhr. Nout Henny, verteld al 6 jaar huurder te zijn en met dezelfde reden als mevr. Bianca Tobé wil toetreden tot ons bestuur. Beide worden welkom geheten en nemen plaats aan de bestuurstafel.

d.Benoeming financiële controlecommissie

Dhr. Sluimer en Dhr. Boender melden zich hiervoor aan.

13.Rondvraag

Dhr. v/d Kamp en zijn buurvrouw wonen op de van Oldebarneveldstraat nummer 8 en 10 in Nieuw-Beijerland. Ze hebben in de wandelgangen gehoord dat er woningen in de buurt gesloopt gaan worden en willen daarvan graag op de hoogte gehouden worden. Hebben ze inspraak wat voor woningen ervoor terug komen of moeten ze zich erbij neerleggen? Er is een klankbordgroep Jo v/d Vos neemt het woord omdat hij namens de Huurdersvereniging in de klankbordgroep vertegenwoordigd is. Jo vraagt aan Jolanda v/d Vijver (HW Wonen) waarom er geen brief gestuurd is. Jolanda v/d Vijver (HW Wonen) gaat het nakijken waarom dit niet is gedaan. Jolanda v/d Vijver (HW Wonen) vertelt dat de mensen die in een woning wonen waar een sloopvergunning voor is op de hoogte zijn. De woningen worden vervangen door eenzelfde type woningen. Dhr. v/d Kamp geeft aan dat al eerder in een vergadering is aangegeven dat omwonende hiervan graag op de hoogte worden gesteld en dat hij ook gebeld heeft naar HW Wonen maar geen reactie heeft ontvangen van HW Wonen. Jolanda v/d Vijver (HW Wonen) geeft aan dat de omwonende binnen twee weken geïnformeerd zullen worden.

Dhr. v/d Kamp heeft nog een vraag. Door het kinderdagopvang ontstaan er parkeerproblemen. De kinderopvang heeft 6 a 7 personeelsleden die parkeren en mensen van verderop in de wijk komen daar ook parkeren. Er wordt aangegeven dat meneer bij de gemeente moet zijn. Dhr. v/d Kamp geeft aan dat hij gebeld heeft met de gemeente en dat de gemeente zegt dat ze bij HW Wonen en de kinderopvang moeten zijn. Er wordt aangegeven dat de openbare ruimte nog steeds de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Jolanda v/d Vijver (HW Wonen) geeft aan dit door te geven aan de projectontwikkelaar voor de nieuwbouw om de gemeente een extra zetje te geven iets aan het parkeerprobleem te doen.

Dhr. Vermaas vraagt hoeveel huurverhoging we dit jaar kunnen verwachten. Bas v/d Schans (voorzitter) beantwoord de vraag en geeft aan dat er nog gesprekken gevoerd worden en we hierop geen antwoord kunnen en mogen geven en dat de huurders rustig de berichtgeving van HW Wonen moeten afwachten.

Dhr. v/d Linden geeft aan dat er veel hoog onkruid in de straat staat en of er wat aan gedaan kan worden. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van HW Wonen, er wordt vanuit de zaal aangevuld dat de gemeente geen bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken vanwege het milieu zodat de gemeente alleen af en toe met een brander het onkruid wegbrand, maar dat dit niet zo effectief is als de bestrijdingsmiddelen.

14.Sluiting

Onder de aanwezige leden worden drie koolmonoxidemelders verloot.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en nodigt iedereen uit om nog even een hapje en een drankje te nuttigen met elkaar.

Maart 2020

M. Visser-Hollestein (notulist)