JAARVERSLAG 1 JANUARI 2018 – 31 DECEMBER 2018

Samenstelling bestuur:
Voorzitter :                     Dhr. B. v.d. Schans                           tevens lid Platform H.W.
Penningmeester:        Dhr. J.W.C. Koevoets                      tevens lid Platform H.W.
Secretaris:                      Mevr. H.E. den Boer-van Dam   tevens lid Platform H.W.
2e Voorzitter:               Dhr. J.R. Groot
2e Penningmeester: Dhr. J.I. v.d. Vos                                    tevens lid Platform H.W.
2e Secretaris:               Mevr. M.Visser-Hollestein.           tevens lid Platform H.W.
Webmaster:                  Dhr F.A. Zeggelink

Tijdens de algemene ledenvergadering konden we 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen.

Hierdoor onderging de taak en functieverdeling in het bestuur ook enige wijzigingen.
De functie van 2e secretaris werd van dhr. Zeggelink overgenomen door Mw. Visser en dhr.Zeggelink werd aangesteld als webmaster.

De vacature van 2e voorzitter kwam in handen van dhr. Groot.
Een lang gekoesterde wens, een voltallig bestuur, ging hiermee in vervulling, met als gevolg een betere taakverdeling binnen het bestuur.
Eén van de grootste wijzigingen van taken was de klachtenafhandeling, reeds jaren in handen van Mw. den Boer, deze werd overgedragen aan Mw. Visser. In de loop van het jaar bleek die taak in uitstekende handen te zijn gekomen.
We kunnen nu dan ook stellen dat wij een goed lopend bestuur hebben met een goede onderlinge verstandhouding.
Ook de locatie van de bestuursvergaderingen onderging een wijziging, deze werd verplaatst naar het dorpshuis in Nieuw-Beijerland.

Wat waren de in het oog lopende punten dit jaar.
Op de eerste plaats voor de huurders is dit de jaarlijkse huurverhoging. Verhuurder is van overheidswege gebonden aan regels. Binnen die regels moet er dus onderhandeld worden en toch lukte het dit jaar weer om een gunstiger percentage te bewerkstelligen.
Uiteraard blijft er te wensen over, m.n. voor de scheefwoners en de hogere inkomens.
Het liefste wat de huurder zou willen is 0% verhoging maar als huurder en vereniging moeten we daar reëel in zijn, gezien de investeringen in verduurzaming en renovatie van HW Wonen, waar geen huurverhoging tegenover staat, is dit een onmogelijke zaak.
Daartegenover staat dat het nog niet helemaal duidelijk is wat het gevolg zal zijn van de verduurzaming bij nieuwe verhuur, want de grens van sociale huur is met een bedrag van € 720,42 een fors bedrag, zeker als het inkomen maar net boven de huurtoeslaggrens ligt en men niet meer in aanmerking komt voor die subsidie.
Dit zal dus zeker een punt van aandacht blijven.
Nu we ook betrokken zijn bij de prestatieafspraken van Gemeente en verhuurder kunnen wij ook daar meer aandacht op vestigen.

Veel vragen hebben wij ook over het toewijzingsbeleid van HW Wonen ontvangen.Er wordt gesteld dat het mogelijk is d.m.v. het indienen van woonbonnen binnen een redelijke termijn een huurwoning te bemachtigen.
Maar ons bereiken berichten dat dit niet geheel in overeenstemming is met de werkelijkheid.
Misschien is dit mogelijk als men geen voorkeur heeft voor een woonplaats maar ons bereiken berichten dat veel senioren en jongeren heel veel geduld moeten hebben.
Er wordt momenteel in de Hoeksche Waard veel aandacht besteed aan de koopsector, jongeren krijgen een starterslening aangeboden maar dan nog is het voor sommigen vaak niet mogelijk om te kopen, doorstroming zou misschien een oplossing zijn maar zolang de huurprijzen van de seniorenappartementen hoog zijn tegenover
het gebodene zal dit o.i. niet snel genoeg gaan, want juist deze groep zit door reeds jarenlange huur van een sociale huurwoning in een goedkope woning.

Met de wijkteams van H.W. Wonen is er een goede samenwerking. De lijn is kort en goed overleg is mogelijk.
Dat is goed merkbaar bij het afhandelen van klachten.
Klachten komen er nog steeds binnen, meestal de wat gecompliceerdere. We hebben het gevoel dat de klacht vaak voortkomt over uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer wat niet altijd goed teruggekoppeld wordt en als afgedaan wordt aangemerkt.
Ouderen voelen zich vaak niet gehoord en hebben het gevoel niet door te dringen tot het feit waarover men een vraag heeft.
Maar ook nog steeds, het beloofde, maar niet terugbellen blijft een bron van ergernis.
Op directie niveau wordt regelmatig overleg gepleegd met H.W. Wonen en de voorzitters en secretaris van het platform.

Ook dit kenmerkt zich als open naar elkaar toe. De informatie voorziening is verbeterd en regelmatig wordt het huurdersplatform in de gelegenheid gesteld om inzicht te krijgen en betrokken te worden in besluitvorming.

De wet op de privacy bezorgde ons ook het nodige werk.

In april hebben we alle leden met een e-mailadres , die toestemming hadden gegeven ze digitaal te benaderen per mail de circulaire “welkom bij het privacy beleid van HVBV HWW” gezonden. Hierin werd de manier van hoe wij er mee omgaan uitgelegd.
Momenteel hebben wij van ruim 300 leden toestemming alle informatie digitaal te zenden, dat bespaart veel werk en kosten.

Verder hebben bestuursleden zitting in klankbordgroepen welke gevormd worden uit bewoners van complexen waar renovatie en verduurzaming door H.W. Wonen plaats vindt.
Reeds bij de informatiebijeenkomsten zijn wij aanwezig en kijken mee naar het geboden verplichte Sociaal Statuut (reglement sloop, renovatie en gemengde projecten) en het sociaalplan van H.W. Wonen.
Gedurende de gehele looptijd van de werkzaamheden zijn wij aanwezig bij de bijeenkomsten van een klankbordgroep uit een complex.

In Zuid-Beijerland hebben wij daarbij de hulp van een contactpersoon, Mevr. Jannie Evertse bij wie tevens klachten gemeld kunnen worden.

In het vorige jaarverslag melden wij al dat er in de plaats van dhr. de Langeeen voordracht had plaats gevonden voor een nieuw lid in de Raad van Commissarissenop voordracht van de huurdersverenigingen.
De voordracht werd overgenomen en dhr. B. v. Rijsbergen werd in de Raad van Commissarissen benoemd.

Als laatste het Huurdersplatform.
Gelukkig kunnen we melden dat het huurdersplatform in rustig vaarwater is gekomen.
Na het vertrek van de voorzitter en onafhankelijk secretaris werden de schouders eronder gezet en werd een tijdelijk voorzitter benoemd en werd door de voorzitter van huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost het secretariaat waargenomen.

In de loop van het jaar werd onze 2e secretaris Martine Visser benoemd tot secretaris van het platform.

Hiermee kwam het aantal afgevaardigden vanuit onze vereniging op 5 te staan, dat zou een scheve stemverhouding tot gevolg kunnen hebben en was dus niet mogelijk.
De oplossing werd gevonden door ons voorstel om onze 1e secretaris wel aan te laten blijven in het platform met de functie van notulist maar zonder stemrecht.
Ook door de zusterverenigingen werd een aantal nieuwe leden afgevaardigd.
Er heerst weer een ontspannen sfeer en er is een goede samenwerking.
Ook in de werkgroepen vanuit het platform is er een goede samenwerking en respect voor elkaar.
Deze werkgroepen doen het voorbereidende werk zoals de onderhandelingen over huurverhoging, prestatieafspraken, met Gemeenten en H.W. Wonen, bij het tot stand komen van nieuwe folders door H.W. Wonen etc.


Uit bovenstaande mag blijken dat er veel kennis gevraagd wordt van bestuursleden van huurdersverenigingen.
We mogen ons gelukkig prijzen dat wij momenteel een voltallig bestuur hebben dat zich ten volle inzet om de belangen van de huurders te behartigen.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen behoefte is aan nieuwe bestuursleden, want verjonging is dringend noodzakelijk.

Tot slot willen wij u danken voor uw steun in het afgelopen jaar en hopen het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft ook het komende jaar weer waar te maken.

H.E. den Boer-van Dam (secretaris).