Huurdersbelangenvereniging  Hoeksche Waard West

Uw voorzitter informeert.

Beste leden van de huurdersvereniging Hoeksche Waard West.

Na een voor het bestuur druk en intensief voorjaar willen wij u even bijpraten wat er gepasseerd is en wat de toekomstplannen zijn van het huidige bestuur.

Wij werken nauw samen met het mede door ons opgericht huurdersplatform Hoeksche Waard en in dit platform worden in diverse werkgroepen besprekingen/onderhandelingen gevoerd met HW Wonen.

Eén van deze werkgroepen heeft constructief onderhandelingen gevoerd over de huur-aanpassing van juni 2017, dit heeft er toe geleid dat voor de meeste huurders een lagere huuraanpassing heeft plaatsgevonden dan wettelijk was toegestaan dus een goed resultaat van deze werkgroep.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering, waar helaas maar 16 leden aanwezig waren is er een nieuwe voorzitter benoemd door de vergadering t.w. Dhr. Bas v.d.Schans, reeds een tiental jaren actief voor de vereniging en ook een aantal jaren secretaris van het huurdersplatform.

Helaas namen wij ook op deze bijeenkomst afscheid van Mevr. M. Schneijderberg die om moverende redenen, haar werkzaamheden wilde gaan richten op het werk van onafhankelijk secretaris van het huurdersplatform. Wij danken haar voor haar inzet en hopen in deze  nieuwe functie nog gebruik te mogen maken van haar kennis.

Daartegenover mochten wij ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, nl. Dhr. Frits Zeggelink uit Nieuw Beijerland .

Momenteel vinden er in het district West veel werkzaamheden plaats van onderhoud en renovatie om woningen geschikt te maken naar de normen van deze tijd en te voorzien van minimaal energie label B. Dit geeft veel werk voor het bestuur van de vereniging daar wij het wenselijk achten om in elke klankbord groep van de betreffende bewoners een lid van het bestuur af te vaardigen om de bewoners te ondersteunen en toe te zien of alles volgens de afgesproken procedure verloopt.

De samenwerking met de medewerkers van HW Wonen verloopt in deze klankbordgroepen in de meeste gevallen zeer positief.

Zoals u bemerkt is er veel werk verzet en moet er nog veel geregeld worden ,denk aan de communicatie met de leden, gaan we over op digitaal of moet dit i.v.m. de samenstelling van onze leden, geleidelijk aan.

Ook de betaling van de contributie geeft onze penningmeester veel werk want tot op heden zijn er leden welke die contributie van € 5  nog niet overgemaakt hebben .

Hier is de wens om over te gaan op automatische betaling.

Verder is het bestuur voornemens om te trachten nieuwe leden aan te trekken om aan HW Wonen te laten zien dat het leeft bij haar huurders om betrokken te zijn bij de huisvesting en omgeving waarin zij leven.

Het huidige bestuur dat al vele jaren dit werk met veel enthousiasme en inzet doet wordt zachtjes aan ouder, dit heeft voordelen daar de ervaring en kennis zeer groot is ,maar de jaren gaan tellen en het is dan ook van groot belang om u allen duidelijk te maken dat er behoefte is aan nieuw (jong) bloed in het bestuur, want het kan toch niet dat de huurders niet meer vertegenwoordigd worden door een huurdersvereniging en de woningcorporatie in de toekomst geen meedenkende huurders meer heeft en dus zodoende uitsluitend zelf kan bepalen wat zij gaan doen. DENK AAN DE HUURVERHOGING.

Wij hopen u allen duidelijk te hebben gemaakt dat er werk te verrichten is en de behoefte aan nieuwe leden en BESTUURSLEDEN groot is.

Dus meldt u aan als bestuurslid van onze vereniging en laat uw buren en kennissen lid worden van de huurdersvereniging voor het luttele bedrag van € 5 per jaar.

OP deze manier kunnen wij en u aan HW Wonen laten zien dat dit leeft onder haar huurders.

Op onze site kunt hebben we een contactformulier geplaatst waar nieuwe leden zich kunnen aanmelden of u zich als (toekomstig) bestuurslid kunt aanmelden om ons bestuur te versterken.

Voorzitter Bas van der Schans

________________________________

Even voorstellen.

Mijn naam is Frits Zeggelink, tijdens de ledenvergadering in maart 2017 ben ik gekozen tot bestuurslid van de Huurdersbelangenvereniging Hoeksche Waard West.

Als geboren Tukker ben ik na vele verhuizingen binnen Nederland, meegaan met je werk heet dat, uiteindelijk terecht gekomen in Rotterdam. Na een aantal campingseizoenen in de Hoeksche Waard beviel ons deze omgeving zo goed in vergelijk met 17 hoog achter in Rotterdam dat we besloten hebben om hier te gaan wonen. Als import Hoeksche Waarder kreeg ik tijdens de sleuteloverdracht bij HW Wonen een magazine overhandigd waar een oproep in stond om bestuurslid te worden van “onze” vereniging. Na een goed informatiegesprek heb ik toen besloten om mij kandidaat te stellen. Vanaf maart 2017 kan ik meepraten, meedenken en ideeën aandragen in het belang van alle huurders in de Hoeksche Waard West. 

Er is in dit bulletin al eerder over geschreven maar zoals bij meer verenigingen hebben ook wij dringend bestuursleden nodig om het voortbestaan van de HBV Hoeksche Waard West de komende jaren te kunnen garanderen. De gemiddelde leeftijd van het huidige bestuur is ondanks mijn leeftijd van 63 jaar ruim boven de pensioenleeftijd waardoor verjonging broodnodig is. Wie denkt dat we hier te maken hebben met een suffe, duffe club van hoogbejaarde vrijwilligers slaat de plank volledig mis. Tijdens de periodieke bijeenkomsten worden  zaken besproken die van en in het belang zijn van alle huurders. Huurverhoging, renovatie, nieuwbouw, warmtewet, bereikbaarheid HW wonen, om maar een paar zaken te noemen. Voor wie ooit betrokken is geweest bij een renovatie of een klankbordgroep heeft kunnen vaststellen dat ook daar een bestuurslid van ons bij zit. Kortom voor wie begaan is met zijn eigen huurwoning en die van anderen: denk er is over na om je aan te melden voor een vrijblijvend gesprek wellicht dat jij ook mee wil denken, mee wil praten en jouw ideeën op tafel wil leggen.

___________________________________

Wist u:

Dat er op onze vernieuwde website www.hvhoekschewaardwest.nl een link is geplaatst waardoor u rechtstreeks op de site van HW Wonen terecht kunt komen? Zet www.hvhoekschewaardwest.nl onder uw favorieten en met een paar drukken op de knop komt u direct op de site van HW Wonen om elke donderdag het actuele woonaanbod te kunnen opvragen of reparatieverzoeken digitaal kunt indienen.

Er een soortgelijke link geplaatst is om direct op de site van de Woonbond terecht te komen. Hier kunt u allerhande interessante informatie raadplegen inzake huurwoningen. 

Bent u al aangemeld om periodiek onze Nieuwsbrief te ontvangen? Kijk op onze website, vul uw e-mail adres in en u ontvangt voortaan elke uitgave digitaal op uw pc, laptop of mobiel.

___________________________________

Gek op geld!

Een woordje van de Dagobert  van Uw vereniging.

En dat is een tevreden woordje! Van de 600 leden die onze vereniging momenteel telt hebben er 400 ons gemachtigd de jaarlijkse contributie automatisch te incasseren!

Dat vind Dagobert  een geweldig resultaat, scheelt een berg werk, printen van nota's  en deze inpakken en versturen!

Ook het milieu is er blij mee, vanwege de besparing aan papier (bomen, energie .).

De leden die ons niet gemachtigd hebben bezorgen mij best nog veel werk.

Van de 300 leden die een nota, dus verzoek om betaling kregen waren er 90 die niet reageerden, vergeten, geweigerd  o.i.d.

Dus die moest ik opnieuw vragen om betaling!  Er zijn er op dit moment nog 20 die onbetaald blijven, die krijgen nog één kans, bij verdere weigering worden ze als lid afgevoerd.

U denkt 600 min 400 is 200! Inderdaad, gelukkig hebben inmiddels weer 100 leden een machtiging tot automatische incasso ondertekend.

U ziet mij zwemmen in het geld! Verkeerde voorstelling, niet dat we armlastig zijn, maar een berg geld zoals Dagobert die heeft bezitten wij niet!

Als U de algemene ledenvergadering heeft bezocht weet U dat ons eigen vermogen slechts € 8.040,- euro bedroeg, en dat de begroting voor dit jaar een nadelig saldo vertoonde van € 1150,-.

Door wijziging in de financiering van de kosten van het platform verwacht ik voor dit jaar een extra tekort van € 1.000,-, dus zullen we dit jaar € 2.000,- ruim interen.

We hebben ook nog een reserve “juridisch Fonds” van € 15.000,-, die vinden we nodig voor het bekostigen van eventueel te voeren juridische akties.

U zult zich afvragen “hoe kunnen jullie de contributie zo laag houden?”.

Dat komt omdat HWWonen wettelijk verplicht is ons te steunen met een bijdrage per woning in de door ons vertegenwoordigde gemeenten.

Dit is wat algemene informatie over ons financiële reilen en zeilen.

Wilt U meer informatie, vraag volgend jaar de financiële stukken op, of kom naar de algemene ledenvergadering!

Joop Koevoets  (penningmeester)

___________________________________

Mijmeringen van een huurder.

Het is weer zover. De bladeren vliegen om mijn oren. De wind draait ze rond en wentelt ze naar de grond. Baldadig als een kind schop ik ze weer omhoog. Dat geeft geen pas. Straks regent het en dan wordt het vieze natte pap. Glad. Gevaarlijk. Dus braaf veeg ik dagelijks mijn straatje. Alles voor een veilige leefomgeving. Waar bladeren vallen is een boom in de buurt. De ronkende bladblazers die mijn bezem vervangen horen daar in de herfst bij. Ik neem ze voor lief. Want er hoeft maar iemand te vinden dat een boom in de weg staat of hij wordt geveld. Een deskundige, Hoekse Waarder van geboorte, die de wegen en dijken op z’n duimpje kent zegt dat we daar geen drukte over moeten maken. Het kan gewoon nodig zijn en als er nieuw aangeplant wordt is het na zo’n 50-60 jaar weer heel aardig. Geduld. Hij rijdt me langs een aantal beboomde dijken. Ik kan werkelijk niets meer tegen zijn argument inbrengen. Als elders en later herbeplanten het  parool is waar en wanneer gebeurt dat dan en komen dezelfde soorten terug?. Jammer dat we pas over 50-60 jaar kunnen zien of het gelukt is. Wat je noemt vertrouwen op lange termijn. Terecht? Ik heb in ieder geval in de 55 jaar dat ik me Hoekse Waarder mag noemen wel het een en ander aan groen zien verdwijnen waarvoor geen of andersoortige beplanting is terug gekomen. Eén ding weet ik zeker: Sinds de brede strook struiken tussen de begraafplaats en de schuren van de huizen in de van Egmondstraat in Nieuw Beijerland is verdwenen, zie ik nooit meer een koppel staartmezen in de vlinderstruik hangen. Ook de vlinders blijven weg. Met de struiken en de brandnetels zijn de voedselplanten voor de rupsen verleden tijd. En waar is het egeltje gebleven dat daar rondscharrelde? Nu wordt daar vaak en op vaste tijden gras gemaaid. Al die stoere blazers en maaimachinebestuurders zijn onbereikbaar voor contact omdat ze, gelukkig, tegen de herrie gehoorbeschermers dragen. Ik houd deuren en ramen gesloten.

Afgelopen september kwam er een brief van HW Wonen, over “een inventarisatie voor de planvorming voor zogenoemde levensverlengende investeringen voor een deel van het bezit in Nieuw Beijerland”. U begrijpt: Het zijn mijn woorden niet. Behalve energielabel en de asbestinventarisatie worden ook flora en fauna ter sprake gebracht. En alweer met de woorden van HW Wonen: “Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de wijk een mooie woonomgeving is voor de huismussen, de gierzwaluwen en de vleermuizen.” Dat ik dat niet gemerkt heb kan aan mij liggen. Dat de vleermuizen bij de vogels gerekend worden, ik zal er niet over vallen. Maar waar de verwachting op gebaseerd is dat: “ook in het blok waar u (ik dus) woont deze vogels voorkomen” is me niet duidelijk. Enfin, “de”  bedrijf Blom Ecologie gaat het onderzoeken. Een slordigheidje, dat lidwoord. Maar toch. Natuurlijk is er een website voor het geval je meer wilt weten. Als het om flora en fauna gaat wordt alleen onze medewerking gevraagd als het Blom Ecologie bedrijf aan de slag gaat. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat een groene leefomgeving voor welbevinden zorgt. Natuurlijk kunt u daar heel anders over denken. Het advies uw tuin niet te betegelen om wateroverlast bij hevige langdurige regenval te voorkomen naast u neerleggen. Maar wees gewaarschuwd. Via de media bereiken ons alarmerende berichten over de verdwijnende natuur. Zelfs de insecten leggen het loodje.  Dat laatste schijnt zo slecht voor de voedselvoorziening te worden, dat we over een poosje verplicht onze tegeltuinen moeten omtoveren tot moestuin. Niks baas op eigen grond. Plantje voor plantje met een kwastje bestuiven. Als dat lukt oogsten we kropjes sla zonder luis. Dat wel. Over een paar jaar vormt de Hoekse Waard één gemeente. Goed voor de burgers, zegt de provincie. Ook goed voor een groene leefomgeving? Geduldig 50-60 jaar afwachten om te zien hoe het wordt? Nu Blom Ecologie onze medewerking verlenen? Hoe dan ook, nu en later nodig: Hoeksche Waard let op uw zaak.

___________________________________

Weetjes

  • Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om de komende bulletins digitaal te laten verschijnen. Wij zijn ons ervan bewust dat we nog een aanzienlijk aantal leden hebben die geen internet aansluiting hebben en zijn nog op zoek naar een passende oplossing om ook deze leden te voorzien van de nodige informatie.
  • Het papieren bulletin wat u nu aan het lezen bent zal binnenkort ook op onze website te vinden zijn, kijk op www.hvhoekschewaardwest.nl voor een digitale naslag versie.
  • Het bestuur van HV Hoeksche Waard West vind het erg belangrijk hoe onze leden over ons als huurdersvereniging denken. Wat is goed maar Wat kan er beter?  Daarnaast willen wij ook graag meer informatie hebben over uw relatie met  HW Wonen. Ook hier weer: wat kan er beter? Om ons te verbeteren en meer inzicht te krijgen over wat er onder de leden leeft ontvangt elk lid dat toestemming gegeven heeft om digitaal benaderd te worden een formulier. Wij zouden het erg prettig vinden als u deze enquête zou willen invullen. Uiteraard is dit geheel anoniem en worden er geen vragen gesteld over naam, adres, leeftijd of geslacht.

___________________________________

Toewijzen van betaalbare woningen.

Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot 710,68) toewijzen aan hun doelgroepen.

De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden 36.135 (prijspeil 2017). De corporatie moet jaarlijks tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen. Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toe wijzen aan huishoudens met een inkomen tossen 36.135 en 40.349 (prijspeil 2017). Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de 36.135.

De overige maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen corporaties vrij toewijzen. Zolang de woningcorporatie maar voldoet aan de eis 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan haar belangrijkste doelgroep (inkomens tot 36.135), mag zij ook kiezen om alle sociale huurwoningen aan de doelgroep (huishoudens met een inkomen onder 40.349) toe te wijzen.

Passend toewijzen voor de doelgroep met huurtoeslag.

Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit is een woning met een rekenhuur onder de aftoppingsgrens. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit 592,55. Voor drie- en meerpersoonshuishoudens is dit 635,05. Deze bedragen gelden in 2017.

De passendheidsnorm geldt voor huishoudens met een inkomen dat valt binnen de maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag.

22.200 voor eenpersoonshuishoudens;

30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd.

30.175 voor meerpersoonshuishoudens boven de pensioengerechtigde leeftijd.

___________________________________

…….. en dan nog even dit:

Tot onze spijt hebben wij bij de uitgave van de papieren versie van het Info Bulletin enkele drukfoutjes over het hoofd gezien. Zowel van onze website als ook van de bestuursleden en het secretariaat.  Onderstaand de juiste adressen. 


Secretariaat;

Huurdersbelangenvereniging

Hoeksche Waard West

p/a Boezemsingel  26

3261 BD Oud-Beijerland

e-mail hv.hoekschewaardwest@gmail.com

Tel: 0643185385

Website:

www.hvhoekschewaardwest.nl

Voorzitter en lid van het platformoverleg

B. van der Schans

Baljuwerf 29

3264 SJ Nieuw-Beijerland

Tel. 0186-694251

Secretaris en lid van het platformoverleg

H.E. den Boer-van Dam

Boezemsingel 26

3261 BD Oud-Beijerland

Tel. 0186-614837

Penningmeester en lid van het platformoverleg

J.W.C. Koevoets

Asterstraat 38

3284 XT Zuid-Beijerland

Tel. 0186-661872

2e penningmeester en lid van het platformoverleg

J.I. van der Vos

Van Egmondstraat 40

3264 VJ Nieuw-Beijerland

Tel. 0186-691858

2e Secretaris

F.A. Zeggelink

Contactpersoon voor Zuid Beijerland:

Mw. J. Evertse

Tel 06-50211255 na 19.00 uur