--- CONCEPT---

Opmerking: de definitieve vaststelling van de notulen zal bij de volgende Algemene Leden Vergadering in 2020 plaats vinden.

VERSLAG van de (6e) ALGEMENE LEDENVERGADERING van HUURDERSBELANGENVERENIGING HOEKSCHE WAARD WEST

datum: 7 maart 2019

locatie:gebouw Maranatha, Kerkstraat 57 te Oud Beijerland.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig : het voltallig bestuur te weten : dhr. B. v.d. Schans (voorzitter),  dhr. J. de Groot (vice voorzitter)  mevr. H.E. den Boer-van Dam (secretaris),  mevr. M. Visser (2e secretaris)  dhr. F. Zeggelink (web master)  dhr. J.W.C. Koevoets (penningmeester), dhr. J.I. de Vos (2e penningmeester).

Dhr. P. de Bruijn (bestuurder H.W. Wonen),  mevr. A.H.C.v.Heijningen en dhr. B.v.Rijsbergen (beiden lid raad van commissarissen H.W. Wonen namens de huurders),  mevr.E. Dijkstra en dhr. D. Ramjawansingh (beiden vertegenwoordigers H.W. Wonen),  leden volgens presentielijst. mevr. L.G.M. Koevoets (notulist)

Afwezig met kennisgeving : mevr. Goudswaard,  dhr. en mevr. Groenenberg,  dhr. J. Berkman (voorzitter H.B.V. Oost) en mevr. J. Evertsen.

1.OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de vertegenwoordigers van H.W. Wonen, vertegenwoordigers zusterverenigingen en ereleden.

2. MEDEDELINGEN

Mevr. Den Boer vraagt of de aanwezigen die dit nog niet hebben gedaan, alsnog de presentielijst willen tekenen.

3. VASTSTELLEN AGENDA

De agenda wordt conform vastgesteld.

4. INGEKOMEN STUKKEN

Een bericht van de financiële controle commissie met de mededeling dat één van de leden niet bereid is te tekenen voor de goedkeuring van de financiële stukken. (zie verder punt 7)

5. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 1 MAART 2018

De notulen worden met dank aan de notuliste conform vastgesteld. De heer K. v.d. Wetering vraagt of de notulen voortaan eerder beschikbaar kunnen zijn. De voorzitter legt dit neer bij het bestuur.

6. JAARVERSLAG SECRETARIAAT

Dank en complimenten aan de mevr. Den Boer voor weer een prachtig jaarverslag.

7. FINANCIEEL VERSLAG EN BEGROTING PENNINGMEESTER.

De financiële controle commissie: bestaande uit de heren K. v.d. Wetering en A. Kouwenberg, hebben de financiële controle uitgevoerd en de stukken goedgekeurd. De heer v.d. Wetering heeft echter geen akkoord verklaring getekend omdat de stukken van het huurdersplatform ontbreken.

De commissie is van mening dat de huurdersverenigingen namens hun leden zitting hebben in het platform. Daardoor zijn de verenigingen en dus ook de huurders financieel verantwoordelijk voor deze stichting.  De commissie vindt dat zij er recht op heeft om de cijfers van het Platform in te zien.

De voorzitter : legt uit dat de kosten, gemaakt door het platform, door alle 10 leden van het platform (vertegenwoordigers uit de 3 huurdersbelangenverenigingen), de voorzitter van het platform en H.W. Wonen zijn goedgekeurd. H.W. Wonen keurt de begroting en de stukken van het Platform en betaalt de kosten rechtstreeks aan het platform. Dit staat dus geheel buiten het financiële verslag van H.B.V.West.

De Penningmeester : De financiën die wij beheren betreffen onze huurdersbelangenvereniging. Hierover wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd.

8. VERSLAG FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE 2018.

De financiële controlecommissie heeft ten huize van de penningmeester mondeling verklaard de stukken van H.B.V. West akkoord te hebben bevonden en te vertrouwen. Dhr. Kouwenberg heeft de akkoordverklaring ondertekend. Dhr. v.d. Wetering heeft de stukken van H.B.V.West akkoord bevonden maar weigert te tekenen in verband met het ontbreken van de stukken van het platform.

De penningmeester wordt met dank voor zijn inzet decharge verleend.

9. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE

De contributie blijft gehandhaafd op 5 euro per jaar.

10. BESTUURSVERKIEZING

a. aftredend en herkiesbaar:1e penningmeester, de heer J.W.C. Koevoets. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De voorzitter is verheugd dat de vergadering de heer Koevoets kan herbenoemen.

b. financiële controlecommissie : aftredend dhr. v.d. Wetering, aanblijvend dhr. Kouwenberg. Dhr. Minnaard stelt zich beschikbaar.

De commissie voor 2020 bestaat derhalve uit de heren Kouwenberg en Minnaard.

11. RONDVRAAG

Mevr. Goudswaard : is een zogenaamde scheefwoner. Elk jaar wordt de huur fors verhoogd. Tot welke grens kan die stijgen?

Dhr. De Bruijn : de huur wordt alleen gemaximeerd tot de redelijke huur afkomstig uit het woning waarderingssysteem.

Mevr. Goudswaard : de woning is 35 jaar oud, we hebben alle voorzieningen zelf aangebracht, daar worden wij met dit systeem dan wel op afgerekend. Onze financiële situatie wordt een stuk minder wanneer er gestopt wordt met werken. Dan is de huur niet meer passend bij het inkomen. We kunnen niet kopen, niet naar de vrije sector en de huidige huur ook niet meer opbrengen. Wat dan?

Mevr. Dijkstra : deze vraag horen we vaker. We kijken graag met de mensen mee en kunnen adviseren over de mogelijkheden. Er kan een afspraak gemaakt worden voor huisbezoek. Bij recente daling van inkomen kan er bezwaar worden gemaakt. Bij een leeftijd van 65 jaar komt ergeen extra huurverhoging meer.

Dhr. Sluimer : Het plafond zal toch de maximale huur voor een sociale huurwoning zijn?

Dhr. De Bruijn : Nee, dat plafond kan met de maximaal redelijke huur overschreden worden. Het blijft echter wel een sociale huurwoning.

 Dhr.v.d.Wetering: 4 jaar geleden heeft een woningstichting in Vlaardingen een korting ingesteld voor trouwe huurders. Er zijn weinig kosten aan hun woningen en het bindt de huurders. Is dat een idee?

Dhr. De Bruijn : Als je de één korting geeft, moet een ander meer betalen. H.W. Wonen stopt de plm. 35 miljoen die ze per jaar over hebben, terug in het bezit. Zo wordt H.W. Wonen niet rijker en niet armer. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de inflatie. De inkomsten moeten dus met de inflatie meegaan. We moeten denken aan de volgende generaties.

De heer Vermaas: leest in het Kompas dat er woningen worden aangeboden met een huur van 900 euro per maand. Dit zijn woningen vergelijkbaar met de sociale huurwoning waarin hij woont.

Dhr. De Bruijn: Er zijn niet veel van deze woningen maar er is wel veel behoefte aan. Samen met de gemeente en het huurdersplatform is H.W. Wonen blij dat ook deze huurders bediend blijven. Deze categorie wordt niet verder uitgebreid en is ook niet bedoeld voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.

P A U Z E

In de pauze is de voorzitter gevraagd het bestuur voor te stellen. Nadat hij dit heeft gedaan kondigt hij het laatste onderwerp van de avond aan.

12. Presentatie HW Wonen over renovatie enverduurzaming door mevr.E. Dijkstra en dhr. D. Ramjawansingh

Tijdens deze presentatie is er gelegenheid tot vragen stellen.

De kern van de presentatie is het doel om de Hoeksche Waard in 2040 energie neutraal en in 2050 heel Nederland gasloos te laten zijn. Hoe gaat H.W. Wonen hiermee om en wat zijn de plannen om tot de uitvoering van deze doelen te komen.

De presentatoren leggen uit welke strategie door H.W. Wonen wordt gevolgd. Hierbij moet met veel factoren rekeningen worden gehouden.

Nieuwbouw wordt NOM (nul op de meter) gebouwd. Maar bestaande huizen moeten door middel van renovatie of groot onderhoud worden aangepast. Daarbij moet natuurlijk voldaan worden aan allerlei wet- en regelgevingen en de technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid moeten nauwlettend gevolgd.

Voor de huurder is het belangrijk dat het resultaat een comfortabele woning in een gezonde woon- en leefomgeving is met daarbij betaalbare woonlasten.

H.W. Wonen betrekt huurders middels een klankbordgroep sterk bij de plannen voor hun wijk.  Een klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners, een lid van de huurdersvereniging, en een projectteam van H.W. Wonen (projectleider, opzichter, woonconsulent). Samen maken zij afspraken over leefbaarheid, voorzieningen/ ondersteuning, ongeriefvergoeding, uit te voeren werkzaamheden, bewonerskeuzes, huurverhoging bij verbetering, planning, schaderegeling.

Tijdens de presentatie komen er regelmatig vragen. Op alle vragen en klachten wordt door de vertegenwoordigers van H.W. Wonen deskundig ingegaan. Wanneer de vraag of klacht van persoonlijker aard is kan er altijd een afspraak worden gemaakt met iemand van de huurdersbelangenvereniging of met H.W. Wonen direct.

De voorzitter dankt beide presentatoren voor de interessante lezing en biedt ze een kleine attentie aan.

13. SLUITING

Onder de aanwezige leden wordt een mand met lekkers verloot.

De voorzitter is verheugd dat het aantal aanwezige leden is vermeerderd ten opzichte van vorig jaar. Maar….. van de 600 leden zijn er toch maar 20 gekomen.

Hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst en biedt de gelegenheid om met elkaar informeel van gedachten te wisselen bij een hapje en een drankje.

Maart 2019

L.G.M. Koevoets (notulist)